Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Detailplaneeringud » Nurmevälja » Väljavõte

Väljavõte Iru küla eestseisuse 08.11.2010.a. koosoleku protokollist

 

Päevakorra p. 2. Iru küla Nurmevälja arendused ja kavandatav uus detailplaneering .

Info esitas Nurmevälja kinnistu arendaja  Andres Sikkal. Tema selgituste kohaselt jäi ikkagi arusaamatuks, milliseid ärilisi- ja tootmistegevusi plaanitakse Nurmevälja kinnistul arendada?

 

Sõna võtsid:  Jaan Mark, Tiiu Kivirähk, Arno Kannike, Mati Pärnamägi ja juhtisid tähelepanu alljärgnevatele asjaoludele:

  • Hr Sikkali  selgituste kohaselt jäi ikkagi arusaamatuks, milliseid ärilisi- ja tootmistegevusi plaanitakse Nurmevälja kinnistul arendada?
  • Kehtiva detailplaneeringuga on Nurmevälja arendajal  kohustus katta kõva kattega Ämma tee ca 320 m pikkune teelõik ja
  • Välja ehitada Iru küla Lasteaed kinnistul, mille suurus on ca 4500 m2 ja  mis asub  Ämma tee ja Aasa tee ristmikul. Need kohustused on kindlustatud valla poolt üles seatud hüpoteegiga.
  • Nurmevälja kinnistutel oli plaanitud ainult elamumaad, sh kuni 3 korruselised ridaelamud. Iru küla 30.03.2007.a. Üldkoosolekul otsustati mitte lubada ehitada kõrgemaid kui kahekorruselisi eramuid sh ridaelamuid? Selle piirangu - ettepaneku saatis toonane külavanem Andres Johannson ka valda. Samaaegselt tekitas siis ja tekitas ka eestseisuses imestust, kuidas sai vald Anda eramaaks ca 320 m pikkuse Ämma tee lõigu, seadmata sellele servituuti või muid piiranguid?

Otsustati:

2.1. Mitte anda detailplaneeringu muudatusteks kooskõlastust enne kui  Ämma tee 320 m pikkune teelõik on asfalteeritud. Kuna asfalteerimistöid on mõttekas teha kevad –suvisel ajal, siis teeme ettepaneku Vallavalitsusel sõlmida leping, millega 2 elamukrunti annab arendaja vallale tagatisena üle ning kui 1. Juuniks 2011.a. ei ole see teelõik asfalteeritud, jäävad need 2 elamukrunti valla omandisse.

2.2. Vallal lahendada  Iru külla lasteaia väljaehitamise küsimus.

2.3. Nõustuda detailplaneeringu muudatustega taotluses esitatud  kinnistu osas, kuid  ainult ärimaade planeerimisega;

2.4. Vallal sõlmida  arendajaga leping, mis kohustab arendajat  nii Aasa tee kui ka Ämma tee vasaskpoolsesse äärde rajama vähemalt 50 m laiuse roheala ning  istutada nendele aladele 2011 kevadel kõrghaljastus kasutades mitte lühemaid kui 2,5 m kõrguseid istikuid. kusjuures puude valik kooskõlastada Iru küla Eestseisusega.

 

2.5. Nõustuda Nurmevälja kinnistu arendaja Hr A.Sikkali ettepanekuga kehtival detailplaneeringul oleva lasteaia müümiseks kokkuleppelise hinnaga ( 100 EEK)  MTÜ-le Iru Ämma Klubi.

2.6. Kuna Nurmevälja arendaja ja ka Arco Ehitus taotlevad Ämma teega külgneva kraavi kinni ajamist ja kraavi asemel perforeeritud sadevete toru maassse panekut, sh  tee alt truubi ehitust , siis teeme ettepaneku vallavalitsusel sõlmida vastav leping, mis kindlustab sadevete ärajuhtimise ka suurte sademete langemise ajal.

 

Väljavõte õige:                                                            A.Kannike

                                                                                    Iru külavanem

 

design by tiger.ee