Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Teated » Prügivedaja

                                                                                                                       

     Jõelähtme  Vallavalitsus

                                              K O R R A L D U S

 

 

Jõelähtme                                                                                                    15. juuli 2008 nr 373

 

 

Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo

ainuõiguse andmise avaliku konkursi

pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine,

pakkumiste konkursitingimustele vastavaks tunnistamine ja

pakkumise edukaks tunnistamine

 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 4 p 1, jäätmeseaduse § 67 lg 1, Vabariigi Valitsuse 29.09.2001 määrusega nr 303 kehtestatud „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra“, Jõelähtme Vallavolikogu 26.02.2008 määrusega nr 104 kehtestatud “Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korra”, Jõelähtme Vallavalitsuse 22.05.2008 määruse nr 265 “Avaliku konkursi korraldamine korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks Jõelähtme Vallavolikogu poolt määratud veopiirkonnas” ja selle alusel avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimused ning avaliku konkursi pakkumiste hindamise komisjoni pakkumiste avamise 30.06.2008 protokolli ning pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamise, pakkumiste konkursitingimustele vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamise 9.07.2008 protokolli

 

annab Jõelähtme Vallavalitsus

 

k o r r a l d u s e :

 

1. Tunnistada ettevõtted Radix Hoolduse OÜ, Ragn Sells AS, Jõgeva Elamu AS, VSA Eesti AS, Cleanaway AS ja Adelan Prügiveod OÜ Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveoks ettevõtte leidmiseks korraldatud avaliku konkursi kvalifitseerimistingimustele vastavaks.

 

2. Tunnistada Radix Hoolduse OÜ, Ragn Sells AS, Cleanaway AS ja Adelan Prügiveod OÜ poolt esitatud pakkumised kõigile avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele vastavaks.

 

3. Tunnistada Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveoks ettevõtte leidmiseks korraldatud avaliku konkursi edukaks pakkumiseks AS-i Ragn Sells pakkumine.

 

4. Anda korraldatud jäätmeveo ainuõigus Jõelähtme valla veopiirkonnas AS-le Ragn Sells.

 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

 

6. Käesolevale korralduse peale võib esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada  kaebuse  Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Ardo Lass                                                                                         Triinu Vernik

vallavanem                                                                                        vallakantselei jurist

                                                                                                         vallasekretäri ülesannetes

                                                                                                                

                                                               

 

 

design by tiger.ee