Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Keskkond » Jäätmeveo rakendamise kord

 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

  M Ä Ä R U S

  

Jõelähtme                                                                                                   26. veebruar 2008 nr 104 

 

 

Jõelähtme valla korraldatud

jäätmeveo rakendamise kord

 

 

Võttes aluseks jäätmeseaduse § 66 lg 2 ‑ 4, § 67 lg 4, § 68 lg 1, § 69 ja § 135 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 1 ning Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirja Jõelähtme Vallavolikogu

 

M Ä Ä R A B:

 

§ 1. Kehtestada Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord vastavalt lisale 1, koos järgmiste lisadega:

1) korraldatud jäätmeveo piirkonna kirjeldus vastavalt lisale 2;

2) jäätmemahutite tühjendamise sageduse tabel vastavalt lisale 3;

3) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduse vorm vastavalt lisale 4;

4) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja selgituse vorm oma jäätmete käitlemise kohta vastavalt lisale 5.

 

§ 2. Jõelähtme Vallavalitsusel määrata vastutav isik korraldatud jäätmeveo ainuõiguse avaliku konkursi korraldamiseks ja korraldada avalik konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks.

 

§ 3. Käesolev määrus jõustub 10. märtsil 2008.

 

  

Art Kuum

Volikogu esimees

                                                                                                  

                                                                                Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu

                                                       26. veebruari 2008 määrusega nr 104

 

 

Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

 

I peatükk KORRA ÜLDNÕUDED

 

§ 1.  Korra eesmärk

 

(1) Jõelähtme korraldatud jäätmeveo rakendamise korra (edaspidi kord) eesmärk on kindlaks määrata:

1) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;

2) korraldatud jäätmeveo piirkond;

3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;

4) korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldaja ja vedaja valiku tingimused;

5) ainuõigust omava vedaja ja Jõelähtme valla vahel korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmimise kord ning jäätmekäitluslepingute sõlmimise kord;

6) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord;

7) jäätmeveo teenustasu piirmäärad ning teenustasu piirmäärade ja teenustasude muutmise kord;

8) vedajalt ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord.

 

§ 2.  Mõisted

 

(1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) jäätmeveo piirkond (edaspidi piirkond) – korraga kindlaksmääratav ala, kus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist teostab selleks ainuõigust omav vedaja;

2) olmejäätmete vedamine – veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kokkukorjamine ja laadimine jäätmemahutitest korraldatud jäätmeveo ainuõigust omava vedaja prügiveoauto(de)le, jäätmete transport ning üleandmine jäätmekäitluskohale;

3) jäätmeveo teenustasu piirmäär – kõige suurem võimalik tasu segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- või sööklajäätmete või suurjäätmete vedamise eest, millest olmejäätmete vedamise ainuõigust omava vedaja teenustasud ei saa kõrgemad olla;

4) ettevõtja – isik, kes osaleb korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldataval avalikul konkursil ja esitab oma pakkumise;

5) vedaja – ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks veopiirkonnas;

6) valla ja vedaja vaheline leping – leping, millega reguleeritakse Jõelähtme  valla ja vedaja õigused ja kohustused seoses korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamisega;

7) jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine – jäätmevaldaja erandlik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest;

8) jäätmeveo teenustasu – jäätmevaldaja poolt vedajale makstav tasu paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete, segaolmejäätmete ning suurjäätmete vedamise eest;

9) jäätmeveo teenustasu muutmine – Jõelähtme  valla ja vedaja vahelises lepingus fikseeritud teenustasu suuruse muutmine korra § 17 sätestatud korras;

10) tühisõit – vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule sõitmine eesmärgiga osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus jäätmevaldaja jäätmehoolduseeskirja nõuetest lahkneva käitumise tõttu olmejäätmete vedamist ei olnud võimalik teostada;

11) lisateenus – vedaja poolt jäätmevaldajale osutatav korraldatud jäätmeveoga hõlmamata tasuline täiendav jäätmekäitlusalane teenus;

12) suvine periood – ajavahemik 01.mai kuni 30.september;

13) talvine periood – ajavahemik 01.oktoober kuni 30.aprill;

14) tiheasustusega piirkond - Jõelähtme valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalad.

 

(2) Korra § 2 lg 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse jäätmeseaduses, Jõelähtme  jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

 

§ 3.  Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

 

(1) Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004 määruses nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” jaotisekoodi 20 all loetletud olmejäätmetele:

1) 20 01 01 – paber ja kartong (v.a trükikodade paber, tootmisjäätmed ja salastatud dokumendid);

2) 20 01 08 – biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed;

3) 20 03 01 – (prügi) segaolmejäätmed;

4) 20 03 07 – suurjäätmed.

 

(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud:

1) ühistranspordipeatustes, tänavatel, avalikes randades, parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja nendes jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine;

2) avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed;

3) jäätmekäitlusalased lisateenused ning jäätmemahutite rentimine või müümine.

 

(3) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on jäätmeseaduse § 69 lg 41 alusel vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

 

§ 4.  Jäätmeveo piirkond.

 

(1) Jõelähtme valla haldusterritoorium moodustab ühe veopiirkonna. 

 

(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole liidetud biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete  osas Jõelähtme valla territooriumil asuvad külad.

 

II peatükk AVALIK KONKURSS

 

§ 5.  Avalik konkurss

 

(1) Avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldab Jõelähtme Vallavalitsus juhindudes jäätmeseadusest, konkurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusest nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord”. Jõelähtme vallavalitsus annab avalikul konkursil edukaks tunnistatud pakkumise esitanud ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist  veopiirkonnas.

 

(2) Avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena avatud kirjalikku pakkumist. Avalik konkurss kuulutatakse välja üleriigilise levikuga ajalehes.

 

(3) Avaliku konkursi pakkumise kutse dokumendid kooskõlastatakse Harjumaa Keskkonnateenistusega jäätmeseaduse § 67 lg 21 ettenähtud korras.

 

(4) Lisaks Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” § 11 sätestatud andmetele tuleb avatud pakkumise väljakuulutamise teates ühe kvalifitseerimistingimusena ette näha vedaja Eestis kehtiva jäätmeloa olemasolu olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses.

 

(5) Lisaks Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” § 15 sätestatud andmetele ning jäätmeseaduse § 67 lg 2 sätestatud andmetele peavad avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides sisalduma:

1) valla ja vedaja vahelise lepingu projekt;

2) pakkumise maksumuse esildis paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete, segaolmejäätmete ning suurjäätmete käitlemise teenustasude esitamiseks;

3) andmed ainuõiguse kestvuse kohta piirkonnas;

4) nõue, et ettevõtja tagab pakkumise vastavuse jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide nõuetele;

5) nõue, et ettevõtja pakkumises sisalduvate jäätmeveo teenustasude suurus ei tohi ületada kehtivaid teenustasude piirmäärasid.

 

(6) Avaliku konkursi pakkumiste hindamiseks moodustatakse Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega komisjon. Komisjon võib vajadusel oma töösse kaasata sõltumatuid eksperte.

 

(7) Avalik konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks tuleb välja kuulutada sellise arvestusega, et järgmine ettevõtja, kellele antakse ainuõigus piirkonnas:

1) jõuaks enne eelmisele vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida valla ja vedaja vahelise lepingu ning

2) oleks vedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist, sealhulgas oleks suuteline müüma või andma üürile jäätmemahuteid kõigile jäätmevaldajatele, kes seda soovivad.

 

§ 6.  Avalikkuse teavitamine

 

(1) Jõelähtme vallavalitsus teavitab avalikkust väljaande Ametlikud Teadaanded ja ajalehe kaudu avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud vedajast, jäätmeveo teenustasudest ning piirkonnast, kus see vedaja omab ainuõigust korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks.

 

§ 7.  Valla ja vedaja vaheline leping

 

(1) Valla ja vedaja vaheline leping sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates vedajale ainuõiguse andmise päevale järgnevast tööpäevast.

 

III peatükk KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMINE

 

§ 8.  Vedaja ja jäätmevaldaja vaheline leping

 

(1) Vedaja on kohustatud sõlmima kirjalikud jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes on selleks kohustatud või kes seda soovivad.

 

(2) Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine vedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga.

 

(3) Jäätmekäitluslepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest. Juhul kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, kasutatakse jäätmemahutitena 80-, 140-, 240-, 370-, 600-, 800- või 2500‑liitriseid standardseid jäätmemahuteid ja nende tühjendamine toimub vastavalt korra lisas 3 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedustele.

 

(4) Jäätmevaldaja, kes kasutab korra § 8 lg 3 nimetatust teistsuguseid jäätmemahuteid või jäätmekotte ja kelle jäätmemahutite tühjendamine toimub harvemini kui on sätestatud korra lisas 3, on kohustatud sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepingu. Jäätmemahutite tühjendamine ei tohi toimuda harvemini kui on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas.

 

(5) Jäätmevaldaja, kes kasutab lepingu alusel teise jäätmevaldajaga ühist mahutit, on kohustatud sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepingu ning teavitama vallavalitsust ühisest mahuti kasutamisest. Ühise mahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

 

§ 9.  Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

 

(1) Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele avaldus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Avalduse vorm on toodud korra lisas 4.

 

(2) Avalduses märgitakse:

1) põhjused, miks soovib jäätmevaldaja enda mitteliitunuks lugemist;

2) tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;

3) kuidas kavatseb jäätmevaldaja ise oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.

 

(3) Mitteliitunuks ei saa lugeda pikemaks perioodiks kui viis aastat.

 

(4) Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja ulatuses.

 

(5) Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks kuni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja ulatuses.

 

(6) Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse aluse korraldatud jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks mittestandardse konteineri kasutamise korral.

 

(7) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Jäätmevaldaja, kes on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks korra § 10 lg 7 punktis 3 nimetatud põhjusel, ei ole kohustatud selgitust esitama.

 

(8) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust nende asjaolude muutumisest või äralangemisest, mis olid tema mitteliitunuks lugemise aluseks, hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates nende asjaolude teatavaks saamisest jäätmevaldajale.

 

§ 10.  Avalduse menetlemine

 

(1) Korra § 9 lg 1 nimetatud avalduse menetlemine toimub järgmiselt:

1) vallavalitsus, olles saanud korra § 9 lg 1 nimetatud avalduse, kontrollib jäätmevaldaja avalduse vastavust korra § 9 lg 2 toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava avalduse korral antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta avaldus läbi vaatamata;

2) avalduste läbivaatamiseks moodustab Vallavalitsus 3-liikmelise komisjoni;

3) komisjon kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus;

4) komisjon teeb Vallavalitsusele ettepaneku avalduse rahuldamiseks või selle rahuldamata jätmiseks.

 

(2) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise või tema avalduse rahuldamata jätmise otsustab Vallavalitsus. Avalduse rahuldamata jätmine peab olema põhjendatud. Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise korral määratakse Vallavalitsuse korraldusega:

1) jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise põhjused,

2) mitteliitunuks lugemise kestus;

3) tähtaeg, millal mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja peab esitama vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Selgituse vorm on toodud korra lisas 5.

 

(3) Vallavalitsus teavitab taotlejat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või jäätmevaldaja avalduse rahuldamata jätmisest.

 

(4) Vallavalitsus teavitab vedajat piirkonnas jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemisest ja mitteliitunuks lugemise tähtajast.

 

(5) Korra § 9 lg 1 nimetatud avalduse menetlemise tähtaeg, alates avalduse esitamisest kuni käesoleva paragrahvi lg 2 nimetatud vallavalitsuse korralduse teatavaks tegemiseni, on üks kuu arvates nõuetele vastava avalduse laekumisest. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib vallavalitsus avalduse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

 

(6) Vallavalitsus loeb jäätmevaldaja mitteliitunuks, kui:

1) esinevad mõjuvad põhjused, mis õigustavad jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist ja

2) kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise keskkonnaohutult.

 

(7) Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist, on eelkõige järgmised asjaolud:

1) jäätmevaldaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks jäätmemahuteid, mis on vähelevinud, mille hind on vähemalt 50 000 krooni ning mida piirkonnas ainuõiguse võitnud vedaja ei ole suuteline teenindama;

2) jäätmevaldaja kinnisasjal või territooriumil tekib olmejäätmeid suurtes kogustes massiürituste korraldamise ajal, muul ajal olmejäätmeid ei teki;

3) jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid.

 

§ 11.  Mitteliitumise lõppemine

 

(1) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine lõpeb korra § 10 lg 2 nimetatud vallavalitsuse  korraldusega antud tähtaja möödumisel, millega vallavalitsus luges jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

 

(2) Jäätmevaldajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja lõppemist vallavalitsusele uus avaldus, millega taotletakse jäätmevaldaja lugemist mitteliitunuks. Käesolevas punktis nimetatud avalduse menetlemisel juhindutakse korra § 10 ja § 11 sätestatust.

 

§ 12.  Mitteliitumise ennetähtaegne lõpetamine

 

(1) Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine korraldatud jäätmeveoga, kui:

1) jäätmevaldaja on esitanud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduses valeandmeid;

2) jäätmevaldaja avaldab selleks soovi;

3) mitteliitunuks lugemise aluseks olnud asjaolud on muutunud või ära langenud;

4) jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjalikku selgitust või jäätmevaldaja esitatud selgitus sisaldab valeandmeid;

5) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitlust.

 

IV peatükk JÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDAMINE

 

§ 13.  Olmejäätmete kogumine

 

(1) Jäätmevaldajad koguvad liigiti järgmisi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid:

1) paber ja kartong – elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 6 korterit, samuti juhtumil kui mitu jäätmetekitajat (korteriühistud, alevike eramajad, külad) kasutavad ühiselt sama kogumiskonteinerit;

2) biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed – alevike elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 6 korterit, samuti juhtumil kui mitu jäätmetekitajat kasutavad ühiselt sama kogumiskonteinerit;

3) paber ja kartong ning biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed – mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kui neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 25 kg nädalas;

4) segaolmejäätmed – kõigil ehitusõigusega või hoonestatud kinnistutel. 

 

(2) Korra § 13 lõikes 1 nimetatud jäätmeid kogutakse liigiti eraldi jäätmemahutitesse. Vedaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides võib sätestada miinimum- või erinõuded veopiirkonnas kasutatavate jäätmemahutite suuruse ja jäätmekäitluseks vajaliku tehnika, sealhulgas jäätmeveokite kohta.

 

(3) Juhul kui liigiti kogutavate biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete mahutis või paberi ja kartongi mahutis olevad jäätmed ei vasta antud mahutiga kogutavale jäätmeliigile, siis on vedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest objektile ning jäätmeveo teenustasu sama suurusega mahutist segaolmejäätmete vedamise eest. Käesolevas lõikes nimetatud tasu on vedajal õigus rakendada üksnes siis, kui vedajal ei ole võimalik mahutis asuvaid jäätmeid vedada sama jäätmeveokiga, millega veetakse liigiti kogutavaid biolagundatavaid köögi- ja sööklajäätmeid või paberit ja kartongi.

 

(4) Juhul kui jäätmevaldaja ei ole vedajale võimaldanud juurdepääsu mahutile, siis on vedajal õigus rakendada teenustasu tühisõidu eest. Tühisõit on võrdsustatav 50% jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega. Jäätmekäitluslepingu puudumisel loetakse tühisõit võrdseks jäätmete vedamisega kõige väiksemast mahutist, mille kasutamiseks pole jäätmekäitluslepingu sõlmimine kohustuslik vastavalt korra § 8 lõikele 4.

 

§ 14.  Jäätmemahutite tühjendamine

 

(1) Jäätmemahutite tühjendamise sagedus on sätestatud korra lisas 3.

 

(2) Juhul kui korra lisas 3 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada korra lisas 3 sätestatust sagedamini.

 

(3) Jäätmete vedamine öörahu (23:00-06:00) ajal ei tohi häirida öörahu. Päevasel ajal peab jäätmemahutite tühjendamine toimuma sellisel kellaajal, millal see kõige vähem häirib liiklust. Käesolevas lõikes sätestatud nõudeid võib täpsustada vedaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumise kutse dokumentides.

 

(4) Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma jäätmemahutite ümbruse puhtana ning kokkuleppel vedajaga reguleerima jäätmemahutite tühjendamise sagedust selliselt, et oleks välditud jäätmemahutite ületäitumine ja nende ümbruse reostumine.

 

(5) Vedaja on kohustatud tühjendama jäätmemahutid ja ära vedama jäätmemahutite ümbrusesse paigutatud suurjäätmed hiljemalt kolme päeva jooksul alates jäätmevaldaja poolt esitatud tellimusest.

 

(6) Vedaja on kohustatud koristama jäätmemahutite tühjendamise ajal mahuti(te) ümbruse sinna paigutatud segaolmejäätmetest (v.a suurjäätmetest, mille kogumine ja vedamine on sätestatud jäätmehoolduseeskirja § 5 lõikes 2 ning toimub eraldi kogumisringiga) kuue meetri raadiuses ja reguleerima kokkuleppel jäätmevaldajaga tühjendussagedusi või mahutite arvu ja suurusi, et vältida jäätmemahutite ümbruse reostamist.

 

(7) Väikeelamute jäätmemahutid on lubatud jäätmeveo lihtsustamiseks lükata jäätmeveo päeval väljapoole oma kinnistu piire tee või tänavaga külgnevale alale tingimusel, et jäätmemahutid ei ole avatud ja ei takistaks liiklejaid.

 

V peatükk JÄÄTMEVEO TEENUSTASU PIIRMÄÄRAD JA

JÄÄTMEVEO TEENUSTASU SUURUSE MÄÄRAMISE KORD

 

§ 15.  Jäätmeveo teenustasu piirmäärad

 

(1) Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu piirmäärad on:

 

 

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär segunenud olmejäätmete ühekordse vedamise eest

1.

kuni 20 l ja kuni 4 kg jäätmekott

 26,00 krooni

2.

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott

 42,00 krooni

3.

80 l

65,00 krooni

4.

140 l

70,00 krooni

5.

240 l

75,00 krooni

6.

370 l

102,00 krooni

7.

600 l

130,00 krooni

8.

800 l

150,00 krooni

9.

2500 l

355,00 krooni

10.

4500 l

635,00 krooni

 

(2) Paberi ja kartongi jäätmeveo teenustasu piirmäärad on:

 

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär paberi ja kartongi

ühekordse vedamise eest

1.

240 l

40,00 krooni

2.

600 l

50,00 krooni

3.

1500 l

115,00 krooni

4.

2500 l

125,00 krooni

 

(3) Biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete jäätmeveo teenustasu piirmäärad on:

 

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu piirmäär biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete ühekordse vedamise eest

1.

80 l

60,00 krooni

2.

140 l

65,00 krooni

3.

240 l

74,00 krooni

 

(4) Ühe kuupmeetri suurjäätmete vedamise teenustasu piirmäär on 290,00 krooni.

 

(5)  Lõigetes 1 kuni 4 toodud jäätmeveo teenustasu piirmäärad ei sisalda käibemaksu.

 

(6) Lõigetes 1 kuni 3 nimetamata standardsete jäätmemahutite teenustasu arvestatakse lähima suurusega mahuti ühikhinna järgi.

 

§ 16.  Jäätmeveo teenustasu piirmäärade muutmise kord

 

(1) Teenustasude piirmäärad kehtivad Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo piirkonna suhtes.

 

(2) Vallavolikogul on õigus muuta teenustasu piirmäärasid. Iga konkreetse olmejäätmete liigi teenustasu piirmäära saab muuta erineva protsendi võrra, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.

 

(3) Teenustasu piirmäärade suurendamine vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa vedajale makstavate teenustasude suurenemist.

 

§ 17.  Teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord

 

(1) Teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Vedajal puudub õigus ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasusid vastavas veopiirkonnas.

 

(2) Vedaja saab taotleda teenustasu suurendamist kas ühe või mitme olmejäätmete liigi osas või kõigi olmejäätmete liikide osas veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.

 

(3) Vedaja poolt esitatav teenustasude suurendamise taotlus peab sisaldama hindade muutmise vajaduse põhjendust ning taotlusele tuleb lisada:

1) taotletavate teenustasude kalkulatsioon;

2) lõppenud majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aruanne;

3) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus kehtivates teenustasudes

4) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestus taotletavates teenustasudes.

 

(4) Teenustasu muudetakse vedaja põhjendatud avalduse esitamisel üldjuhul mitte rohkem kui üks kord aastas.

 

(5) Korra käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse Jõelähtme vallavalitsusele. Vedaja poolt esitatud jäätmeveo teenustasude suurendamise taotluse menetlemise tähtaeg on mitte rohkem kui 30 päeva.

 

(6) Kehtivad ega suurendatud teenustasud ei tohi olla suuremad vallavolikogu poolt kehtestatud teenustasude piirmääradest.

 

(7) Kehtestatud muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmekümne päeva pärast alates uute teenustasude avalikustamisest ajalehes, milles avaldatakse ametlikke teadaandeid.

 

§ 18.  Lisateenused

 

(1) Vedaja võib korraldatud jäätmeveo teostamisel osutada jäätmevaldajale lisateenuseid ainult jäätmevaldaja nõusolekul ja jäätmekäitluslepingu olemasolul, milles on jäätmevaldajat teavitatud osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast, sealjuures ei tohi vedaja lisatasusid arvestada mahutipargi laialipaigutamise eest ainuõiguse alguses ega nende äraveo eest ainuõiguse lõppemisel.

 

(2) Lisateenuste osutamise tingimused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning ei tohi seada jäätmevaldajale piiranguid teenuse tarbimisele seadusega ettenähtud korras.

 

VI peatükk AINUÕIGUSE ÄRAVÕTMINE

 

§ 19.  Ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord

 

(1) Vallavalitsusel on õigus võtta vedajalt ennetähtaegselt ära ainuõigus olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:

1) vedaja ei ole pöördunud korra § 7 nimetatud tähtaja jooksul valla ja vedaja vahelise lepingu sõlmimiseks valla poole;

2) vedaja ei ole alustanud piirkonnas olmejäätmete vedamist kolme päeva jooksul alates valla ja vedaja vahelises lepingus sätestatud tähtpäevast;

3) vedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid rentida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt valla ja vedaja vahelises lepingus sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevast päevast;

4) vedaja on kolmel korral jätnud jäätmemahutid õigeaegselt tühjendamata;

5) vedaja on kolmel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või valla ja vedaja vahelist lepingut;

6) vedajat on karistatud korraldatud jäätmeveo loa tingimuste rikkumise eest jäätmeseaduse § 1201 alusel.

 

(2) Juhul kui esineb vähemalt üks lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab vallavalitsus sellest koheselt vedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust, mis tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest.

 

(3) Juhul kui vedaja ei esita lõikes 2 nimetatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid vedaja poolt lõikes 1 nimetatud rikkumist, otsustab vallavalitsus vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise.

 

(4) Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena väljaselgitatud järgmine vedaja vastavas piirkonnas alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist.

 

VII peatükk RAKENDUSSÄTTED

 

§ 20.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 10. märtsil 2008.


Lisa 2. Korraldatud jäätmeveo piirkonna kirjeldus

 

Nimi

Piirkond nr 1

Elanike arv –

Nimi

Kirjeldus

Jõelähtme vald

   5800

  Jõelähtme

Jõelähtme valla jäätmeveo piirkonna kirjelduse juures toodud elanike arv on ligikaudne.

 

 

 Lisa 3. Jäätmemahutite tühjendamise sageduse tabel

 

1. Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus üksikelamu puhul hajaasustusega piirkonnas:

 

(1) Kui toimub biolagunevate jäätmete kompostimine

 

Elamu tüüp

Jäätmemahuti suurus

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott

80 liitrit

140 liitrit

240 liitrit

370 liitrit

600 liitrit

Üksik- elamu

Üks kord kuus

Üks kord kvartalis

Üks kord kvartalis

Üks kord kvartalis

Üks kord kvartalis

Üks kord kvartalis

 

 (2) Kui ei toimu biolagunevate jäätmete kompostimist

 

Elamu tüüp

Jäätmemahuti suurus

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott

80 liitrit

140 liitrit

240 liitrit

370 liitrit

600 liitrit

Üksik- elamu

Üks kord kuus

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

 

2. Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus üksikelamu puhul tiheasustusega piirkonnas:

 

(1) Kui toimub biolagunevate jäätmete kompostimine

 

Elamu tüüp

Jäätmemahuti suurus

kuni 20 l ja kuni 4 kg jäätmekott

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott

80 liitrit

140 liitrit

240 liitrit

370 liitrit

600 liitrit

Üksik- elamu

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

 

 (2) Kui ei toimu biolagunevate jäätmete kompostimist

 

Elamu tüüp

Jäätmemahuti suurus

kuni 20 l ja kuni 4 kg jäätmekott

40-150 l ja kuni 10 kg jäätmekott

80 liitrit

140 liitrit

240 liitrit

370 liitrit

600 liitrit

 

Üksik- elamu

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

 

3. Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus alevike korruselamute puhul:

 

Korteri-te arv elamus

Jäätmemahuti suurus

80 l

140 l

240 l

370 l

600 l

800 l

1500 l

2500 l

4500 l

Kuni 5

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

 

 

 

 

 

 

6-11

 

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

 

 

 

12-17

 

 

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord  kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

 

 

18-26

 

 

 

 

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

27-49

 

 

 

 

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

50-65

 

 

 

 

 

 

 

Üks kord nädalas

 

Üks kord nädalas

 

Üks kord nädalas

 

4. Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus külade korruselamute puhul:

 

Korterite arv elamus

Jäätmemahuti suurus

80 l

140 l

240 l

370 l

600 l

800 l

1500 l

2500 l

4500 l

Kuni 5

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

 

 

 

 

6-11

 

 

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

 

 

 

12-17

 

 

 

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

 

18-26

 

 

 

 

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas/   Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

Üks kord nädalas /

Üks kord kahe nädala jooksul*

* kui korrusmaja on ise organiseerinud biolagunevate jäätmete kogumise, võib tühjendus olla üks kord kahe nädala jooksul.

 

5. Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus suvila- või aiandusühistu kui jäätmevaldaja puhul:

 

(1) suvisel perioodil:

 

Kruntide arv suvila- või aiandusühistus

 

Jäätmemahuti suurus

600 l

800 l

1500 l

2500 l

4500 l

Alla 10

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

 

 

 

11-20

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

 

 

21-30

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

 

 

31-40

 Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

41-50

 

 

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord kahe nädala jooksul

 

51-65

 

 

 

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

 

(2) talvisel perioodil:

 

Kruntide arv suvila- või aiandusühistus

 

Jäätmemahuti suuruse

600 l

800 l

1500 l

2500 l

4500 l

Alla 10

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

 

 

 

11-20

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

 

 

21-30

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

 

 

31-40

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

41-50

 

 

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

 

51-65

 

 

 

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

 

6. Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus äriruumi puhul:

 

 

 

Jäätmemahuti suurus

80 l

140 l

240 l

370 l

600 l

1500 l

2500 l

4500 l

 

Äriruum

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Üks kord kuus

 

 

7. Korraldatud jäätmeveo biolagunevate jäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus. 

 

 

 

Jäätmemahuti suurus

80 l

140 l

240 l

Kõik kohad

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

 

 

8. Korraldatud jäätmeveo vanapaberi/papi minimaalne tühjendussagedus:

(1)               suvisel perioodil:

 

 

Jäätmemahuti suurus

240 l

600 l

1500 l

2500 l

Alevikes

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Külades

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

 

(2)               talvisel perioodil:

 

 

Jäätmemahuti suurus

240 l

600 l

1500 l

2500 l

Alevikes

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Üks kord kahe nädala jooksul

Külades

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

Üks kord nelja nädala jooksul

 

Tabelites on toodud miinimum tühjendussagedus. 

 

 


                                                                                 Lisa 4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks  

                                                                                                                     lugemise avalduse vorm

 

JÕELÄHTME VALLAVALITSUSELE

AVALDUS

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMISEKS

 

Juriidiline isik

Füüsiline isik

Taotleja nimi

Aadress

Telefon, fax, e-post

Kontaktisik

 

 

 

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aadress(id)

 

Korraldatud jäätmeveo piirkond

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotletav tähtaeg

Algus

Lõpp

Avalduse esitamise kuupäev

 

 

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus

 

Taotleja jäätmeteke (m3  või t või kg) ajaühikus (kuus või aastas)

vanapaber

biojäätmed

segaolmejäätmed

muu

 

 

 

 

Jäätmete käitlemine korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise perioodil

 

Taotleja allkiri

 

Seisukoht

Nõustuda

Mitte nõustuda

Selgitus

Kuupäev

Komisjon

 

 

 

 

Komisjoni liikme eriarvamus

 

 

 

 

 

  Lisa 5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja

selgituse vorm oma jäätmete käitlemise kohta

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUD JÄÄTMEVALDAJA KIRJALIK SELGITUS OMA JÄÄTMETE KÄITLEMISE KOHTA

 

Juriidiline isik

Füüsiline isik

Jäätmevaldaja nimi

Aadress

Telefon, fax, e‑post

Kontaktisik

 

 

 

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud aadress(id)

 

Korraldatud jäätmeveo piirkond

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise tähtaeg

Algus

Lõpp

Kirjaliku selgituse esitamise kuupäev

 

 

 

Jäätmeteke (mvõi t või kg) ajaühikus (kuus või aastas)

vanapaber

biojäätmed

segaolmejäätmed

muu

 

 

 

 

Jäätmete käitlemise viisid ja jäätmete lõppkäitluskoht korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise perioodil

 

 

 

 

Jäätmevaldaja allkiri ja kuupäev

 

Seisukoht

Nõustuda

Mitte nõustuda

Selgitus

Kuupäev

Vallavalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Lisa 1

design by tiger.ee