Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külakoosolekud » Külakoosoleku protokoll 15.04.2010

IRU KÜLA KOOSOLEKU PROTOKOLL  NR.100415- 1

 

Koht: Loo Teeninduskeskuse saal

 

15. aprillil 2010

 
 

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.30

 
 

Juhatas:

Arno Kannike;

 

Protokolli

Tiiu Kivirähk

 

Osavõtjad

24 Iru küla elanikku

 

Kutsutud:

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, OÜ Loo Vesi juhataja Ain Mutli

 

Osalesid:

Andrus Umboja

 
       

 

 

Koosoleku avas külavanem Arno Kannike ja teavitas Jõelähtme vallavanema Andrus Umboja osavõtust. Oma mitteosalemisest teatas OÜ Loo Vesi juhataja Ain Mutli, kuna temal puudus päevakorra punktile vastav lõplik info.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Koosoleku juhatajaks valiti Arno Kannike.

Protokollijaks valiti Tiiu Kivirähk.

Ühehäälselt kinnitati koosolekul avaliku hääletuse kord.

Vastavalt koosoleku juhataja ettepanekule kinnitati alljärgnev

Päevakava:

1.     Ülevaade Iru küla  Eestseisuse  tegevusest ajavahemikus  23.04.2009.a. kuni 15.04.2010.a.  Külavanem Arno Kannike.

2.     Iru küla arendused Jõelähtme valla arengukavas perioodil 2010 – 2015. Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

3.     Iru küla Arengukava projekti tutvustamine. Esitavad Arno Kannike ja Toomas Udu.

4.      MTÜ „Iru Ämma Klubi” 2009 majandusaasta tegevusest .  Klubi juhatuse esimees Toomas Udu.

5.     Info Iru küla veetrasside renoveerimisest  ja ühiskanalisatsiooni trasside rajamisest – Vallavanem Andrus Umboja .

6.     Muud kohapeal tõstetavad küsimused.

1.     Ülevaate Iru külavanema ja  Eestseisuse tegevusest 23.04.2009 – 15.04.2010

esitas külavanem Arno Kannike (Lisa 1)

2.     Iru küla arendused Jõelähtme valla arengukavas aastatel 2010 – 2015

Ülevaate andis vallavanem Andrus Umboja, kusjuures ütles kriitika korras, et Valla arengukavas on Iru küla kohta vähe üritusi. Suurim on muidugi sellel aastal alustatav ühisveevärgi renoveerimise ja ühiskanalisatsiooni väljaehituse tööd, millede maht kahe aasta peale on 11,6 – 13 miljonit krooni. Kuigi suurem osa rahast saadakse Euroopa liidu  Ühtsusfondist, on ca 20% omafinantseering suureks koormuseks OÜ Loo Veele e. Vallale. Kommenteerides päevakorra p.5. selgitas ta Vallavalitsuse ja ka OÜ Loo Vesi Nõukogu eelnevat seisukohta selles, et liitumistasu ühiskanalisatsiooni toomisega kuni krundi piirini ei võeta, küll aga tõstetakse juba selle aasta sügisest vee- ja kanaliseerimise hinda.

Edasi peatus ta Irusse kergliiklustee rajamist kogu  Ämma tee pikkuses kuni Iru teeni. Sealt edasi plaanitakse rajada see Iru tee ja Linnuse tee äärde kuni Narva maantee- Pärnamäe tee ristmikuni. Seonduvalt sellega tuleks muutmisele ka Linnuse teel liiklemine ühesuunaliseks. Ämma tee ja Vana-Narva maantee ühendamise  ja sinna ka kergliiklustee rajamise osas saime vastuseks, et Aloe kinnistule e. eramaale kergliiklusteed vald plaanida ja rajada ei saa.

Järgnesid ka teised küsimused-vastused ning neist kujunesid ettepanekud:

·        asjakohane oleks korraldada bussiliin  Loo – Iru – Balti jaam, vastus- vald kaalub seda ettepanekut;

·        vajalik on Vana Narva mnt. Pärnamäe tee ristmiku reguleerimine, selleks teha ettepanek Tallinna linnale ja Viimsi vallale valgusfoori paigaldamiseks;

·        künniste rajamine Ämma teele jt külasisestele teedele, vastus – vald saab anda loa nende mahapanekuteks, kuid mõistlik on oodata vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamist;

·        ehitada Irusse lasteaed või eralasteaed või päevahoid, vastus- Nurmevälja kinnistu arendajal on see kohustus, kuid vald ei saa anda garantiid kui palju lapsi sinna viiakse;

·        lappida külateede löökaugud, vastus – siis kui hakkab asfalditehas tööle.

3.     Iru küla arengukava projekti tutvustamine 2010 – 2015.a  (lisa 2)

Ülevaate Power Point programmis esitas külavanem Arno Kannike.

Pikemalt peatus ta ankeetküsitluse vastuste kokkuvõtetel ja 23.04.2009.a. Arengufoorumil saadud ettepanekute põhjal koostatud nn SWOT analüüsi tulemustel. Selle analüüsi tulemused olid välja toodud kirjeldustena ning Toomas Udu poolt koondatud tabelisse, mida ka arutati.

Eraldi tutvustas külavanem Arengukava ühte olulisemat peatükki, s.o. Tegevuskava. Ülevaatele järgnesid küsimused- vastused ning peale arutelu

Otsustati:

3.1. Kinnitada Iru küla arengukava 2010 – 2015.

3.2. Anda võimalus kõigile Iru küla elanikel esitada ühe kuu jooksul täpsustused ja täiendavad ettepanekud  Arengukava teksti ja eeskätt tegevuskavasse.

3.3. Panna Arengukava peale koosolekul tehtud ettepanekute ja täpsustuste sisseviimist üles Iru küla kodulehele.

Otsused võeti vastu  ühehäälselt.

 

4.     MTÜ „Iru Ämma klubi” aastaaruanne.

Ettekande esitas juhatuse esimees Toomas Udu

Toomas Udu märkis, et tänu raamatupidaja Helju Lukase tublidusele saame arutada Klubi aastaruannet tervikuna. Ta andis ka ülevaate klubi finantsilisest seisust. Puudusena tõi ta esile suure liikmemaksude võlgnevuse. Samas rõhutas ta, et vallalt saadud toetused on võimaldanud koostöös küla eestseisusega korraldada ühisüritusi, nagu Iru mängud –Jaanituli, vastlasõit jt.

Koosoleku juhataja informeeris, et kõiki Klubi liikmeid teavitati koosoleku päevakorra p.4. ning tänane kvoorum võimaldab teha ka MTÜ Iru Ämma Klubi päevakorra punkti osas otsuseid.

Vastavalt juhatuse esimehe T. Udu ettepanekule, pani koosoleku juhataja A. Kannike  hääletusele Klubi 2009 majandusaasta aruande kinnitamise.

Otsutati:

4.1. Kinnitada MTÜ Iru Ämma Klubi 2009 majandusaasta aruanne.

4.2. Tänada raamatupidajat H. Lukast korrektse majandusaasta aruande koostamise ja ennetähtaegse esitamise eest.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

5.     Iru vee- ja kanaliseerimistrasside osas andis Vallavanem Andrus Umboja ammendava info p.2. arutelu käigus.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

6.     Muud kohapeal tõstetavad küsimused.

6.1.         Iru prügipõletamisjaam.

Hetkeolukorrast andsid ülevaate T. Udu ja A. Kannike

On alustatud kohtu menetlust, prügipõletusjaama ehituse protseduuriliste eksimuste osas ja nii suure võimsusega tehase rajamise vastu.

6.2.         Lahtised koerad, koerte fekaalid. Selles küsimuses on vaja küsimused lahendada külasiseselt  

6.3.         Peale koosoleku ametlikku osa tegi Mati Pärnamägi ettepaneku koostada küla nn sisekorra eeskirjad, näiteks „Iru küla tavad ja kombed“, mis peaks olema kui soovituslik külasisene kokkulepe. Selles püüaks  kirja panna lisaks koduloomade ülalpidamise kommetele ka teised üldist huvi pakkuvad talitused, nagu näiteks pidada mittesobilikuks muru niitmist alates laupäeva pealelõunasest ajast kuni esmaspäeva hommikuni.

6.4.         A. Kannike informeeris ka külaplatsi projekteerimise rahastamise taotluse esitamisest Põhja- Harju Koostöökogule, et selleks saada Leader programmi vahendeid.

6.5.          Info teadetetahvlile ja kodulehele – selles osas on külavanemal mure – miks kistakse maha teated ja miks rüüstatakse infotahvlit? Samuti tekivad neile suvalised, ütleks isegi inetud teated mõningate teenuste osas? Võtkem see ühiseks mureks ja püüame koos need kaks tahvlit korras hoida.

 

 

 

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

 

 

 

 

Protokollija

Tiiu Kivirähk

 

 

design by tiger.ee