Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus » Loo Vesi kaebus

OÜ Loo Vesi

 

 

Tallinna Halduskohus                                                                   

Tallinna kohtumaja

Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn                                                            24. mai 2010.a nr 269

e-post: tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee

 

 

Kaebaja:                    OÜ Loo Vesi

(hankija)                    Saha tee 9 F, Loo alevik

Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa

                                    e-post: loovesi@loovesi.ee

 

Vaidlustaja:               Lemminkäinen Eesti AS

                                   Registrikood 10114029

                                   Betooni 28, 11415 Tallinn

 

Kolmas isik:              Arco Ehitus OÜ

                                   Registrikood 10222995

                                   Odra 16, 10144 Tallinn

                                   e-post: info@arcoehitus.ee

 

 

KAEBUS

Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni

18. mai 2010.a otsuse peale vaidlustuses nr 76-10/117001

 

 

I Kaebuse aluseks olevad asjaolud

 

1.1. 01. veebruaril 2010.a avaldas OÜ Loo Vesi (registrikood 10451270) riiklikus riigihangete registris riigihanke „Loo ja Iru asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis-ehitustööd“ (registreerimisnumbriga 117001) hanketeate.

 

1.2. Punktis 1.1. nimetatud hankemenetlus oli avatud hankemenetlus, mis oli jaotatud kaheks osaks, so Loo (Osa 1) ja Iru (Osa 2). Pakkujaga hankelepingu sõlmimise kriteeriumiks oli määratud madalaim hind. Pakkumuste esitamise tähtpäevaks oli 30. märts 2010.a kell 11.00.

 

1.3. Hanke Osas 2 esitasid pakkumuse muuhulgas Lemminkäinen Eesti AS (registrikood 10114029) ning ühispakkujatena Arco Ehitus OÜ ja Wesico Project OÜ (registrikood 10882277).

 

1.4. 16. aprillil 2010.a tegi hankija hankemenetluses otsuse nr 6/2010 (edaspidi Otsus 1). Otsuse 1 tegemise aluseks oli 14. aprilli 2010.a pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuse hindamise protokollis sisalduvad hankekomisjoni ettepanekud. Otsusega 1 kvalifitseeriti ühispakkujad ning tunnistati Arco Ehituse ja Wesico Projecti pakkumine hanke Osas 2 vastavaks ja edukaks.

 

1.5. 28. aprillil 2010.a vaidlustas Lemminkäinen Riigihangete Ameti juures asuvas vaidlustuskomisjonis (edaspidi Komisjon) Otsuse 1 osas, milles ühispakkujad kvalifitseeriti ning Arco Ehituse ja Wesico Projecti pakkumus tunnistati hanke Osas 2 edukaks ja vastavaks. Komisjon kaasas ühispakkujad menetlusse kolmanda isikuna. Lemminkäinen leidis vaidlustuses ja 11. mai 2010.a. vaidlustuse täienduses, et:

 

1.5.1. ühispakkujatel puudub hankelepingu täitmiseks vajalik Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba arheoloogiaalase järelevalve alal (edaspidi Luba 1);

1.5.2. ühispakkujate alltöövõtjaks, kes omab Luba 1, ei saa olla mittetulundusühing, kuna viimane ei tohi alltöövõttu teostada;

1.5.3. ühispakkujatel puudub Maanteeameti poolt väljastatud tegevusluba liikluskorraldusprojektide tegemiseks ja nende projektide ekspertiisiks (edaspidi Luba 2).

 

1.6. 18. mail 2010.a tegi Komisjon otsuse (edaspidi Otsus 2), millega rahuldas Lemminkäineni vaidlustuse ning tunnistas kehtetuks Otsuse 1 osas, millega ühispakkujad kvalifitseeriti ning Arco Ehituse ja Wesico Projecti pakkumus tunnistati hanke Osas 2 vastavaks ning edukaks, so Otsuse 1 punktid 6.1, 6.2 ja 15.2. Komisjon leidis otsuses, et kuivõrd ühispakkujatel puudus liikluskorralduse projektide ja nende ekspertiisi tegemise luba, siis on ühispakkujate kvalifitseerimine vastuolus RHS § 39 lg-ga 6 ja § 41 lg-ga 3.  Lisaks eelnevale mõistis Komisjon kaebajalt välja vaidlustaja poolt tasutud riigilõivu summas 10 000 krooni.

 

1.7. Kaebaja osundab asjaolule, et tegelikkuses oli Otsuse I tegemise ajal (16. aprill 2010.a.) ühispakkuja Wesico Project OÜ-l olemas liikluskorralduse projektide ja nende ekspertiisi tegemise luba. Nimelt, 14. aprillil 2010.a on muudetud Wesico Projecti teehoiutööde tegevusluba nr N09049m selliselt, et tegevusloale on lisatud teede projekteerimine ja liikluskorraldusprojektide tegemine ja nende ekspertiis. Muudetud tegevusluba väljastati Wesico Project´ile 15. aprillil 2010.a.

 

 

II Kaebaja nõue ja selle põhjendused

 

2.1. Kaebaja õiguste rikkumine

 

2.1.1. HKMS § 6 lg 2 p 1 alusel vaidlustab kaebaja Otsuse 2 täies ulatuses. Kaebaja leiab, et Otsus 2 on vastuolus RHS § 39 lg-ga 1 ning RHS § 41 lg-ga 3. Otsus 2 on õigusvastane, rikkudes kaebaja õiguseid ning piirates kaebaja vabadusi.

 

RHS § 129 lg 2 p 3 sätestab, et vaidlustuskomisjoni otsuse peale võib pärast vaidlustusmenetluse lõppemist esitada kaebuse 3) hankija, kui vaidlustuskomisjon on teinud käesoleva seaduse § 126 lõike 1 punktis 5 või 6 nimetatud otsuse.

 

Sama sätte lg 3 alusel on kõnesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaebuse esitamise tähtaeg 7 päeva vaidlustuskomisjoni otsuse avalikult teatavaks tegemisest arvates. Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni 18. mai 2010.a otsus vaidlustuses nr 76-10/117001 tehti avalikult teatavaks 18. mail 2010.a. Seega RHS § 129 lg 3 kohaselt on käesolev kaebus esitatud tähtaegselt.

 

2.1.2. Komisjon on Otsusega 2 rahuldanud Lemminkäineni vaidlustuse, st teinud RHS § 126 lg 1 p-s 5 sätestatud otsuse tunnistades kehtetuks ühispakkujate Arco Ehitus OÜ ja Wesico Project OÜ kvalifitseerimise, vastavaks ja edukaks tunnistamise otsused. Vastavalt RHS § 129 lg 2 p-le 3 võib vaidlustuskomisjoni otsuse peale pärast vaidlustusmenetluse lõppemist esitada kaebuse hankija, kui vaidlustuskomisjon on teinud RHS § 126 lg 1 p-s 5 või 6 nimetatud otsuse. Eelnevast tulenevalt on hankijal õigus esitada Otsuse 2 peale tühistamiskaebus (HKMS § 6 lg 1 p 1).

 

 

Kaebaja palub Tallinna Halduskohtul HKMS § 26 lg 1 p 1 alusel tühistada Otsus 2 täies ulatuses ja teha uus otsus, millega jätta Lemminkäineni vaidlustus rahuldamata.

 

2.2. Ühispakkujal Wesico Project OÜ-l oli pakkujate kvalifikatsiooni hindamise ajal olemas tegevusluba teede projekteerimiseks ja liikluskorraldusprojektide tegemiseks ning nende ekspertiisiks

 

2.2.1. Kaebaja hinnangul on Komisjon põhjendamatult asunud seisukohale, et Otsuse 1 punktide 6.1, 6.2 ja 15.2 osas kehtetuks tunnistamise aluseks on asjaolu, et hankija ei ole kontrollinud ühispakkujatel Loa 2 olemasolu. Otsusest 2 nähtub, et Otsuse 1 kehtetuks tunnistamise alus on olnud hankija poolt RHS-s kehtestatud formaalsete nõuete mittejärgmine, mitte asjaolu, et ühispakkujad ei vasta RHS § 41 lg-s 3 kehtestatud kvalifitseerimise tingimustele. Kaebaja leiab, et Loa 2 olemasolu kontrollimine või mittekontrollimine hankija poolt ei ole aluseks hankemenetluses ühispakkujate kvalifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamisele. Ühispakkujate mittekvalifitseerimise aluseks saab olla vaid ja ainult Arco Ehitus OÜ ning Wesico Project OÜ mittevastamine kvalifitseerimise tingimustele. Hankija poolt ühispakkujatel Loa 2 olemasolu kontroll ei ole kaebaja hinnangul RHS § 41 lg-s 3 kehtestatud kvalifitseerimise tingimus. Kvalifitseerimise tingimuseks on Loa 2 olemasolu!

 

2.2.2. Kaebaja on seisukohal, et Otsus 2 on vastuolus RHS § 41 lg-ga 3 ning hankemenetluses kehtestatud ühispakkujate kvalifikatsiooni kontrollimise eesmärgiga. RHS § 41 lg 3 on sõnastatud järgmiselt: Kui hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks on õigusaktides kehtestatud erinõuded, kontrollib hankija, kas pakkujal või taotlejal on selline tegevusluba või registreering või kas ta kuulub vastavasse organisatsiooni tema asukohariigi õigusaktide kohaselt, nõudes vajaduse korral pakkujalt või taotlejalt sellekohast tõendit, kui need andmed ei ole hankijale oluliste kulutusteta registri kaudu kättesaadavad. Eelnevast nähtub, et RHS § 41 lg 3 kohaselt on ühispakkujate kvalifitseerimata jätmise aluseks mitte hankijapoolne formaalse kontrolli läbimata jätmine, vaid fakt, et ühispakkujad ei oma mingit tegevusluba. RHS § 41 lg-s 3 sätestatu mõte on ennekõike kehtestada kvalifitseerimise sisulised tingimused, so tegevusloa või registreerinud olemasolu ühispakkujatel, mitte formaalsed alused ühispakkujate kvalifikatsiooni kontrollimiseks.

 

2.2.3. Komisjon on õigesti asunud seisukohale, et ühispakkujad peavad vastama kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel RHS § 41 lg-s 3 kehtestatud tingimustele. Sama seisukoha on Komisjon avaldanud Riigikohtu halduskolleegiumi menetluses olnud haldusasjas nr 3-08-2177:[1] Kui hankelepingu järgi sooritatavaks tegevuseks on kehtestatud erinõuded, siis peavad need olema täidetud kvalifikatsiooni kontrollimise ajal. Riigihangete seadus (RHS) ei sätesta ajahetke, millal hankija peab kontrollima pakkujate või taotlejate vastavust RHS § 41 lg 3 alusele. Riigihangete seadusest ei tulene hankijale nõuet kontrollida pakkuja või taotleja kohustusliku registreeringu olemasolu pakkumuse esitamisel.“ Kaebaja rõhutab kordavalt, et ühispakkuja kvalifitseerimise osas ei ole oluline mitte hankijapoolne kontrolli teostamine vaid ühispakkuja vastamine kvalifikatsiooni tingimustele. Seega olukorras, kus ühispakkujad omasid hankemenetluses teostatud kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel, so 16. aprill 2010.a (vt punkti 1.6), Luba 2, olid täidetud kõik tingimused Arco Ehitus OÜ ning Wesico Project OÜ kvalifitseerimiseks. RHS § 41 lg 7 kohaselt võivad ühispakkujad või ühistaotlejad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate või ühistaotlejate pädevusele, kui see on vastava kriteeriumi olemusest tulenevalt võimalik. Seega piisab antud juhul ühispakkujate kvalifitseerimise alusena Maanteeameti poolt Wesico Project OÜ-le antud Loast 2 ning kaebajal identse tegevusloa olemasolu ei ole tarvilik.

 

2.2.4. Hankija otsustuse aluseks on 16. aprilli 2010.a pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuse hindamise protokoll. Seega oli ühispakkujate kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkeks 16. aprill 2010.a. Kaebaja kordab punktis 1.5 esitatut. 14. aprillil 2010.a muudeti Wesico Projecti teehoiutööde tegevusluba nr N09049m. Vastavalt Maanteeameti tegevuslubade komisjoni soovitusele lisati nimetatud tegevusloale muuhulgas liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis. Seega omasid ühispakkujad pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel Luba 2. Eelnevast järeldub, et Arco Ehitus OÜ ja Wesico Project OÜ vastasid kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel RHS § 41 lg-s 3 sätestatud tingimustele. Seega on ebaõige Komisjoni seisukoht, et Otsus 1 ei ole kooskõlas RHS § 41 lg-ga 3. Samuti on väär Komisjoni seisukoht, et ühispakkujatel ei olnud kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel Luba 2.

 

2.2.5. Otsuse 1 kehtetuks tunnistamise põhjendamatust kinnitab muuhulgas asjaolu, et juhul, kui hankija oleks ühispakkujate kvalifitseerimise kontrollimisel nõudnud Arco Ehitus OÜ-lt või Wesico Project OÜ-lt Loa 2 esitamist, oleksime jõudnud samasisulisele järeldusele nagu Otsuses 1 kirjas. Kaebaja on seisukohal, et mitte ühelgi juhul ei ole põhjendatud Otsuse 1 kehtetuks tunnistamine hankija poolt formaalsete nõuete mittetäitmise tõttu olukorras, kus ühispakkujad vastasid kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel ja vastavad hankemenetluses kvalifikatsiooni sisulistele tingimustele, st omavad Luba 2. Otsuse 1 kehtetuks tunnistamine rikuks RHS §-s 1 kehtestatud eesmärki, so tagada isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.

 

2.2.6. Komisjon on Otsuses 2 märkinud, et ühispakkujatel peavad kvalifikatsiooni kontrollimise ajahetkel olema olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud tegevusload, sõltumata sellest, kas hankija on selle tegevusloa esitamist nõudnud. Vastavalt RHS § 41 lg-le 3 on hankijal õigus ühispakkujatel tegevusloa olemasolu kontrollida erinevate avalike registrite kaudu. Kaebaja lisab siinkohal märkusena, et Wesico Projectil Loa 2 olemasolu ei nähtu ka antud kaebuse esitamiseni Maanteeameti kodulehel avaldatavast teehoiutööde tegevuslubade nimekirjast (leitav veebiaadressil http://www.mnt.ee/atp/index.php?id=594). Asja läbivaatamisel Vaidlustuskomisjonis 12. mail 2010 ei olnud hankijale antud piisavalt aega ametlike järelepärimiste tegemiseks Maanteeametile ning pakkujale (Arco Ehitus ja Wesico Project) ja tema alltöövõtjale (Baltifalt AS), kuna Lemminkäineni poolt esitati vaidlustuse täiendus 11. mai 2010 pärastlõunal ning Vaidlustuskomisjon oma istungit edasi ei lükanud ning seetõttu jäi Loa 2 olemasolu Vaidlustuskomisjoni istungil tuvastamata.

 

2.2.7. Ülalmärgitust nähtub, et Otsuse 1 kehtetuks tunnistamine osas, millega hankija kvalifitseeris ühispakkujad on õigusvastane. Seega ei ole põhjendatud ka ühispakkujate edasise osalemise piiramine hankemenetluses ning Otsuse 1 kehtetuks tunnistamine osas, milles hankija tunnistas Arco Ehituse ja Wesico Projecti pakkumuse vastavaks ning edukaks hanke Osas 2.

 

 

Käesolev kaebus koos lisadega on allakirjutanu poolt digitaalallkirjastatuna edastatud Tallinna Halduskohtule elektrooniliselt (tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee).

 

 

Eeltoodust tulenevalt ja juhindudes HKMS § 6 lg 1 p 1, § 26 lg 1 p-st 1 ja § 92 lg-st 1 ning RHS §-st 1, § 39 lg-st 1 ja § 41 lg-st 3 ning HMS §-st 6

 

p a l u n:

 

  1. Tühistada täies ulatuses Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni 18. mai 2010.a otsus vaidlustuses nr 76-10/117001 ulatuses, milles vaidlustuskomisjon tunnistas kehtetuks OÜ Loo Vesi 16. aprilli 2010.a otsuse punktide 6.1, 6.2 ja 15.2 osas, millega kvalifitseeriti ühispakkujad Arco Ehitus OÜ ja Wesico Project OÜ ning milles tunnistati ühispakkujate Arco Ehitus OÜ ja Wesico Project OÜ pakkumus Osas 2 (Iru) vastavaks ja edukaks.

 

  1. Mõista Riigihangete Ameti juures asuvalt vaidlustuskomisjonilt kaebaja OÜ Loo Vesi kasuks välja kaebuse esitaja poolt kantud menetluskulud.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Ain Mutli

 

Lisad:

  1. Riigihanke nr 117001 hanketeade (8 lehel);
  2. Teehoiutööde tegevusluba nr N09049m (1 lehel);
  3. OÜ Loo Vesi juhataja 16. aprilli 2010.a. otsus nr 6/2010 (3 lehel);
  4. Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni 18. mai 2010.a otsus vaidlustuses nr 76-10/117001 (9 lehel).


[1] Riigikohtu halduskolleegiumi 09. juuni 2009.a kohtuotsuse (haldusasjas nr 3-3-1-13-09) punkt 5.

design by tiger.ee