Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus » Küsimused Loo Vesi

 

Lp. Hr. Arno Kannike                                                                                 24.08.2011

MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse liige

 

Saadame Teie poolt 15.08.2011 Iru ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamisega seoses tõstatatud küsimustele vastused.

 1. Kes on Arco Ehituse, kui tööde teostaja ehituslike tööde järelvaataja?

Vastus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusel osutab inseneri ja järelevalve teenust konsortsium Tallinna Linnaehituse AS/ Infragate Eesti AS/ Taalri Varahaldus AS. Informatiivne teabetahvel on ca1 aasta tagasi paigaldatud külasse Ämma tee ja Aasa tee risti.

Drenaazi-, kuivendus- ja sadevete ärajuhtimise töid vee- ja kanalisatsiooni-torustike ehituslepingu mahus ei teostata.

 1. Kes kooskõlastas Ämma teega külgneva kraavi kinniajamise?

Vastus: Ämma teega külgneva kraavi kinniajamist ei teostata vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituslepingu mahus. OÜ Loo Vesi ei ole tellinud Ämma teega külgneva kraavi kinniajamist.

 1. Kui on Iru küla elanikega ametlik kooskõlastus, siis palume esitada selle töö teostamise tehniline lahendus (vähemalt eskiisprojekti tasemel)  koos kogumiskaevude, drenaazhitorustike ja sadevete ärajuhtimise süsteemidega? Siia juurde palume lisada ka vastavad arvutused lausvihmade ja suurte lume sulamisvete koguste äravoolu vastuvõtuvõimsuste kohta? Olukorrast mitte eriti tugeva vihmasaju korral saate ülevaate lisatud fotodega (kirjale lisatud foto) tutvumisel.

Vastus: Küsimus ebaselge. Drenaazitorustikke ja sademetevete ärajuhtimise süsteeme ei rajata vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituslepingu mahus ega Loo Vesi OÜ tellimusel.

 1. Kelle käes on varjatud tööde aktid, loodetavalt koos vastavate fotodega?

Vastus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse kaetud tööde aktid on kuni tööde üleandmiseni ehitaja ja järelevalve esindaja käes. Peale tööde valmimist antakse täitedokumentatsioon üle Tellijale.

 1. Millise projekti või dokumendi järgi teostatakse Iru küla teede taastamistöid?

Vastus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituslepingu järgi tuleb taastada ehituseelne olukord. Katted on ette nähtud taastada kaeviku ulatuses ning terve tee laiuses tee rekonstrueerimine ei ole VK torustike ehitustööde raames võimalik, kuna tegemist on mitteabikõlbliku kuluga finantseerimiseks EL ÜF-st.

 1. Milline peab olema taastatud teekate? Siiani kasutatakse freesasfalti, mis kaetakse paekivikillustikuga ning on arvamusi, et see kate ei ole ilmastikukindel? Samas teame ja näeme, et see ei vasta sellele teekateele, mis oli enne töödega alustamist nii Ämma kui ka Iru teel?

Vastus: Kaevetööde käigus selgus, et kohati on olemasolev teekatend paigaldatud huumuskihi peale ja halva kvaliteediga. Et vältida tulevikus teealuse erinevatest külmakergetest tingitud kahjustusi on ehitaja teinud ettepaneku muuta katete taastamise lahendusi. Muudatusettepanekute kohta on teostatud ekspertiis ja lahendused on kooskõlastamisel Jõelähtme vallaga.

 1. Kõvakatte paigaldamisega on tekkinud lisaprobleemid, sest elanike poolt varem rajatud krundiga piirnevad teekatted st krundi äärealad on tugevalt kahjustatud, täidetud mõnes kohas lausa muldmaterjaliga ( Kirjale lisatud Iru tee 11 krundi piires tehtud kattetööde foto), puuduvad kalded sadevete juhtimiseks piki teid, rääkimata nõgudest, mis sadeveed toimetaks Iru teelt Äia teele ja sealt Pirita jõkke.

Vastus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse järel on lepingus ette nähtud taastada ehituseelne olukord. Ehituseelsest olukorrast on enne tööde algust tehtud fotod.

 1. Iru tee 12 kelder on tööde käigus ja nüüd ka sadude ajal üle ujutatud, lausa mudane roiskvesi tungib keldrisse, mille pensionärist vanaproua peab ämbritega välja tassima?

Vastus: Kui tegemist on ehitustöödest tingitud kahjustustega ehitaja süül siis on ehitaja kohustus likvideerida kahjustused.

 1. Teel olevad kaevude katted  on madalamad kui kate, mis on ohtlik isegi jalgratturile!

Vastus: Töö ei ole veel valmis. Kaevuluugid tõstetakse teetasapinda esimesel võimalusel.

 1. Tööde alustamisel sain Arco Ehitusega kokkuleppe ka nn „magavate politsinike“ paigaldamiseks nii Ämma kui ka Iru teel, kuid neid lihtsalt eri ole paigaldatud?

Vastus: See on Teie ja Arco Ehituse vaheline kokkulepe. Pöörduge Arco Ehituse poole. Ehitaja ei ole teavitanud meid endale võetud nimetatud kohustusest.

 1.  Kuna külaelanikke on lärmakate tööriistade mürinaga häiritud väga pikka aega, eriti puhkepäevadel, siis selline vastutulelikkus oleks väga asjakohane!

Palume võimalikult kiirelt anda vastused eeltoodud küsimustele, sest Iru küla elanike poolt tõstatatud probleemide lahenduste taga on ka Loo Vee huvid maksimaalselt saada ühiskanalisatsiooniga liitujaid.

Vastus: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituslepingu elluviimise tulemusena paraneb Teie elukeskkond ja väheneb torustike avariide oht. Iru küla on tiheasustuspiirkond kus peale ühiskanalisatsiooni väljaehitamist on keelatud keskkonna reostamine olmereovee pinnasesse immutamise teel.

Iru Ämma klubi juhatuse koosolek on Laupäeval, 20. augustil k.a kell 11 Iru tee 11A. Väga kena kui saaksime siis koos arutada eelpool ja kohapeal  tõstatavaid küsimusi.

 

Lugupidamisega,

 

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ                                           

design by tiger.ee