Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Detailplaneeringud » Nurmevälja » Nurmevälja uus planeerig ja seletuskiri

Nurmevälja planeeringu uus seletuskiri ja planeering

NURMEVÄLJA DETAILPLANEERINGU

MUUDATUSE SELETUSKIRI

 

Käesoleva detailplaneeringu muudatuse eesmärgiks on muuta hetkel kehtiva planeeringu järgne korterelamu- ja ridaelamumaa sihtotstarbelt ärimaaks.

1.    Olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeritav ala on hoonestamata. Kõrghaljastust kinnistul ei esine. Planeeritav ala on suurusega ca 4,4 ha  ja paikneb Jõelähtme vallas Iru külas Ämma tee ja Saha-Loo tee vahelisel alal. Hetkel kehtiva detailplaneeringu järgi on lubatud antud alale rajada 3-korruselisi korterelamuid (ca 200korterit) ja 2- korruselisi ridaelamuid (30 elamut).

Planeeritav ala piirneb idast ja lõunasuunast äri-ja tootmismaa sihtotstarbeliste kinnistutega ning põhjasuunast elamumaa sihtotstarbeliste kinnistutega.

2.    Planeeringuga kavandatav

Käesoleva planeeringuga on tehtud ettepanek muuta elamumaa sihtotstarbeline ala ärimaa sihtotstarbeliseks. Käesoleva lahenduse koostamisel on arvestatud Iru elektrijaama, Iru jäätmepõletusjaama, Saha-Loo tee ning Tallinn-Narva maantee lähedusega. Nimetatud objektide lähedus vähendab oluliselt ala sobivust elamumaade rajamiseks ja realiseerimiseks. Ühtlasi on planeeritud käsitletavast alast lõuna poole äri- ja tootmismaa sihtotsatarbelised kinnistud, mille kõrvale sobitub ärimaa paremini kui elamumaad. Planeeritav ärimaa kvartal moodustab müra tõkestava puhvertsooni Pirita jõe maastikukaitse alale ja elamutele, eraldades need elektrijaamast ja magistraalteedest.

      Juurdepääsuteena planeeritavale kinnistule kasutatakse Saha-Loo, Niidu ja Ämma teed. Elamumaadega piirnevatel Ämma tee ja Aasa tee lõikudel ei ole lubatud veokitega liigelda (müra, vibratsiooni ja saaste leviku vähendamiseks elamumaadele).

Eksiisi järgi moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbeline krunt, kuhu planeeritakse keskkonda mittehäirivaid tegevusi nagu logistikakeskus või lao-büroohoone. Parkimine on ette nähtud lahendada täies mahus omal krundil. Hoonete suurim lubatud korruselisus ja kõrgus jääb samaks mis kehtivas detailplaneeringus, st. 3 korrust ja 12 m. Detailplaneeringu lahendusega ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist.

Eraldamaks olemasolevaid elamumaa sihtotstarbelisi kinnistuid planeeritavast ärimaa krundist, on ärimaale planeeritud 20m laiune kaitse-ja eraldushaljastusriba, et minimeerida negatiivsete mõjude edasikandumist elamutele. Omamoodi puhvri moodustab ka eelnevalt planeeritud teekoridor (vahemaade suurendamise põhimõttel), millel on keelatud liigelda veokitega. Ühtlasi on seatud planeeringuga kohustus moodustatava krundi hoonestamisel istutada kõrghaljastust, mis käesoleval hetkel piirkonnas puudub. See omakorda annab piirkonnale rohelust ning parandab elamurajooni müra ja saasteprobleeme veelgi.

 

 

Projekteerija:               Optimal Projekt OÜ (äriregistrikood 11213515)

                                    MTR reg. Nr. EEP000601

Tartu mnt. 74, Tallinn, 10144

Tel. 60 700 35 / Fax. 60 700 36

Arhitekt:                       Kristiina Kokk                                      projektijuht:      Meelis Kähri

                                    kristiina@opt.ee                                                          Meelis@opt.ee

                                                                                                                        GSM: 56605462

 

design by tiger.ee