Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Detailplaneeringud » Põldma

Jõelähtme Vallavalitsus

Korraldus

 Jõelähtme                                                                                ... . aprill 2007 nr. …

Iru küla Põldma maaüksuse

detailplaneeringu koostamise algatamine ja

lähteülesande kinnitamine.

Võttes aluseks Planeerimisseaduse §10 lg 5 ja 6, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 4 1 ning Helmut Reiss´i taotluse detailplaneeringu algatamiseks, annab Jõelähtme Vallavalitsus korralduse:

  1. Algatada Jõelähtme valla Iru küla Põldma maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 2,29 ha. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa kinnistu sihtotstarbe muutmine ja jagamine  elamumaa kruntideks. Planeeringuga määratakse kruntidele ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavatele kruntidele.
  2. Kinnitada Jõelähtme valla Uusküla küla Vahenõmme maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale.
  3. Korraldus on vormistatud kolmes võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplarina, millest üks antakse detailplaneeringu algatamise taotlejale, teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas valla maa- ja planeerimisosakonnas.
  4. Korraldus jõustub Planeerimisseaduse § 10 lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.

 Andrus Umboja

Vallavanem                                                                             Helvi Kork

Vallasekretär

                                                                                       Kinnitatud  Jõelähtme  Vallavalitsuse

                                                                                       korraldusega nr.                      2007.a.

                                                                                                         Vallavanem:    Andrus Umboja                            

 

LÄHTEÜLESANNE

 Jõelähtme valla Iru küla Põldma maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks.

 Detailplaneeringu algatamise taotleja: Helmut Preiss

 Lähteülesanne on kehtiv : 2 aastat alates detailplaneeringu algatamise korralduse kuupäevast.

Projekteerija: Algataja valikul

1.      Lähteülesande koostamise alus:

1.1  Planeerimisseadus.

1.2  Jõelähtme valla ehitusmäärus

1.3  OÜ Loo Kinnisvaraarenduse taotlus.

 2.      Detailplaneeringu eesmärk:

Koostatava detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa kinnistu sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine elamumaa kruntideks. Planeeringuga määratakse planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused. Planeeringuga lahendatakse  juurdepääsud planeeritavatele kruntidele.

3.      Arvestamisele kuuluvad varemkoostatud projektid ja dokumendid:

3.1. Jõelähtme valla üldplaneering ( OÜ Maaplaneeringud )

3.2. katastriüksuse 24504:002:1342 plaan

3.3. Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri

3.4. Iru küla Nurmevälja maaüksuse detailplaneering (koostamisel OÜ Optimal Projekt)

4.Olemasoleva olukorra iseloomustus:

Planeeritav ala on suurusega 2,29 ha ja asub Iru külas ja paikneb Pirita jõe ja Ämma tee vahelisel alal. Pirita jõe ääres asub jõeoru Nehatu kaitsevöönd, kus 100 m ulatuses on keelatud ehitamine. (Maa-ala on osaliselt looduslik mets, võsa ja heinamaa). Ala külgneb põhja ja ida poolt väikeelamute piirkonnaga. Maa- ala asub üldplaneeringu järgi tiheasustusalal.

5.Nõuded koostatavale detailplaneeringule:

5.1. Mõõdistada topo-geodeetiline alusplaan, kandes sellele kõrghaljastuse, insenervõrgud, teed ja hooned min 30 m ulatuses väljaspool planeeritava ala piire ja

olemasolevad kinnistute piirid. Anda olemasoleva olukorra iseloomustus. Anda hinnang olemasolevale keskkonnaseisundile.

5.2. Detailplaneeringu põhijoonis vormistada mõõtkavas 1: 500 . Situatsiooni plaan esitada 1:2000 või 1:5000. Situatsiooniplaanil näidata kontaktvööndiplaan koos olemasoleva liiklusskeemiga ja planeeringuala asetusega külas.

5.3. Planeeringuga määrata kruntide ehitusõigused: kruntide sihtotstarbed, hoonete kõrgused ja ehitusalune pind.

Määrata kruntide ehitusjooned, ehituskeelualad, servituutide vajadus ja juurdepääsud

kruntidele. Määrata hoonestuse põhjalikud arhitektuursed nõuded ning lisaks anda planeeringu seletuskirjas arhitektuur- ehituslikud tingimused ja kitsendused planeeritavate kinnistute kaupa eraldi lehtedel. Näidata piirete asukohad ja kujundus. Teha aadresside ettepanekud.

5.4. Fikseerida lähiümbruse praegune liiklusskeem ning anda kavandatavate juurdepääsude ja teede lahendus planeeritaval alal. Juurdepääsu planeerimiseks läbi teiste maaomanike maa on vajalik nende kooskõlastus. Anda välisvalgustuse lahendus.

5.5. Lahendada tehnovarustus. Anda tehnovõrkude ja tehnorajatiste koondplaan koos uute tehnovõrkudega. Tehnovarustuse planeerimisel lähtuda võrguvaldajate tehnilistest tingimustest, mille taotleb tellija või projekteerija. Samuti taotelda projekteerimise lähteandmed Jõelähtme Vallavalitsuse kommunaalehituse vanemspetsialistilt. Näidata tehnovõrkude paiknemine tee ristlõikes.

5.6. Esitada detailplaneeringu alast välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga, kooskõlastatult kruntide valdajatega, kelle krunte tehnovõrgud läbivad.

5.7.Lahendada planeeritava ala vertikaalplaneerimine, saju-ning drenaazvee kõr-valduskuni eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.8.Säilitada maksimaalselt olemasolev haljastus ja vajadusel teha ettepanek täiendava haljastuse rajamiseks.

5.9. Määrata kujad ja ehituskeelualad, mis tulenevad EV normdokumentidest, sh. sanitaar- ja tulekaitsekujad, teede maa-ala ja tee kaitsevööndid, Looduskaitse seadusest tulenevad vööndid, tehnotrasside koridoride laiused, tehnorajatiste kujad jne.

5.10. Vajadusel esitada ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks (teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimis-servituudid jne.)

5.11. Planeeritava ala hoonestuse eskiislahendus( koos liiklus- ja tehnovõrkude skeemlahendusega ning seletuskirjaga) esitada vallaarhitektile kooskõlastamiseks, vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis läbivaatamiseks ja vallaarhitektile avaliku arutelu korraldamiseks.

6. Detailplaneering kooskõlastada:

6.1. Harjumaa Keskkonnateenistus

6.2. Harjumaa Päästeteenistusega

6.3. Planeeringualal paiknevate tehnorajatiste ja trasside valdajatega

6.4. Planeeringuala piirinaabritega

7.  Detailplaneering koostada juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara- ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

7.1. Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Jõelähtme Vallavalitsusele kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbiviimist lisaks veel kolmes eksemplaris paberkandjal ja üks eksemplar elektronkandjal (soovitav fail tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) detailplaneeringu kehtestamiseks.

7.2. Detailplaneeringu koosseisus peab ole kavandatud hoonestuse eskiis või makett või hoonestusala perspektiivvaated, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavaks. Lisaks esitada põhijoonis eraldi lehena detailplaneeringu avalikustamise läbiviimiseks.

 Ülesande juurde kuuluvad lisana:

1.Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamiseks nr.

2.Planeeritava ala skeem

 Koostas: Johann- Aksel Tarbe vallaarhitekt

23.aprill 2007.a.

 Kooskõlastas:

 Riimas Ukanis                                                 Abivallavanem

 Ülo Laanemets                                                Maa- ja planeerimisosakonna juhataja      

Heiki Lilienthal                                                 Ehituse- ja keskkonnaosakonna juhataja

      

Joonis 1

design by tiger.ee