Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus » Kohtumine AS Loo Vesi

12.08.09

Küsimustik Loo Veele seose Iru küla vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisega:

1. Milline on tööde teostamise ajakava.

1.1. Millal lõpeb projekteerimine?

Projekt valmib 15.12.2009

1.2. Millal alustatakse kaevetöid ja millises järjekorras ?

Projekteerimise käigus planeeritakse ka tööde teostamise järjekord ja täpsem

ajakava. Hetkel ei ole see teada.

1.3. Kas suletakse teid kaevetööde teostamisel.

Kaevetöid planeeritakse teostada selliselt, et oleks tagatud elanike liikumine ja

pääs oma kinnistutele. Võimalik , et mingil hetkel tekib ebamugavusi ja mingi

teelõik suletakse.

1.4. Millal peavad tööd olema lõpetatud ?

Iru küla vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd peavad olema lõpetatud

2011 a. IV kvartalis.

2. Milline on kanalisatsiooniga liitumise tasu ? (Kas trassiga ühinemisel tuleb ka ühinemis

tasu või ei? Vello Palk, Ämma tee 33).

Ühiskanalisatsiooniga liitumise tasu osas ei ole hetkel täit selgust ning selles

osas sõltub kõik kohaliku omavalitsuse seisukohast. Millise ja millal kohalik

omavalitsus oma seisukoha vastu võtab on hetkel äärmiselt ebaselge ............

3. Kas kanalisatsiooniga liitumine on kohustuslik ?

Ühiskanalisatsiooniga liitumine ei ole kohustuslik.

4. Kui palju on liitujaid või liitumisest keeldujaid ?

Vastavat uuringut ei ole teostatud ning selles osas sõltub palju ka liitumise

tingimustest.

5. Kas on planeeritud kanaliseerida kogu Iru küla ? (Siinjuures peab siiski selgelt välja

ütlema, et päris kõik administratiivselt Loo aleviku ja Iru küla koosseisu kuuluvad kinnistud

joogivee ja kanalisatsiooni liitumisvõimalust käesoleva projekti teostamise käigus ei saa, vaid

projekti maht ja ulatus on piiratud töödega Tallinna reoveekogumisalasse kuuluval alal.).

Planeeritud on ühendada ühiskanalisatsiooniga kogu Iru küla.

6. Kas Iru külas on planeeritud sadeveekanalisatsioon ?

Sadevee kanalisatsiooni väljaehitamist ei ole planeeritud. Selles osas oleks

ilmselt vajalik Iru küla, Jõelähtme Vallavalitsuse ja Loo Vee koostöö leidmaks

võimalusi sadevete optimaalseks ärajuhtimiseks (Ämma tee kraavi kasutamine,

kallakutel, teede taastamisel, sadevee suunatud ärajuhtimise võimaluse leidmine

jms.)

7. Väidetavalt on väljaehitatud ühiskanalisatsioon nn endiste aianduskooperatiivide

rajoonis kuid ei ole võimalik sellega liituda.

Endiste aianduskooperatiivide rajoonis on osaliselt väljaehitatud

ühiskanaslisatsioon Loo Vee omavahenditega (kinnistuste omanike soovil,

nõudmisel) kuid puudub edasivool, st. et hetkel puudub võimalus

ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Ühiskanalisatsiooni edasine väljaehitus

lahendatakse EL Ühetkuuluvusfondi projekti raames. Sama toimub

ühisveevarustusega.

8. Kas trassi rajamisel on mingi protsent ka omafinantseeringut ? Vello Palk, Ämma tee 33.

Kogu ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projekti

kogumaksumuses on lisaks EL Ühetkuuluvusfondi toetusele ka Jõelähtme valla

ja Loo Vee omaosalus. Kinnistute omanikele jääb kanda kulutused trasside

ehitamiseks liitumispunktist kuni hooneni.

9. Kas Loo Veelt on võimalik tellida töid kinnistu ühendamiseks kanalisatsiooni

liitumispunktiga ? Milline on hinnakujundus ? (Palju maksab Loo Veel krundile paigaldatava trassi

meetri hind või trassipaigaldus krundil et trass liitumiskohast maja väljundiga ühendad?. Vello Palk, Ämma tee 33).

Loo Veelt on võimalik tellida vajalkud tööd liitumiskohast majani (hoone

sisendini), vajaliku kohani kinnistul. Sellisel juhul tuleb kinnistu omanikul küsida

pakkumine tööde teostamiseks Loo Veelt, kes teeb siis omapoolse

hinnapakkumise vastavalt oma kulutustele . Alati on võimalik küsida ka teistest

ettevõtetest vastav pakkumine. Siin on võib-olla otstarbekas kinnistute omanikel,

kes ei soovi neid töid ise teha, omavahel koostööd teha ja küsida vastavalt

ettevõttelt ühispakkumine, milline võib tulla soodsam kui seda teha igaüks eraldi.

Mati Pärnamägi

Iru tee 14

 

design by tiger.ee