Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus » Info

Avalikud teated

 

Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine

 

Alates käesoleva aasta algusest on OÜ Loo Vesi koostöös Jõelähtme Vallavalitsusega alustanud aktiivselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toel Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projekti elluviimisega, mille eesmärgiks on Loo ja Iru asula ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine nõuetele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise ning keskkonnariskide minimiseerimise.

 

Projekt hõlmab Loo aleviku ja Iru küla tiheasustuspiirkonda. Loo alevikus kuulub tööde mahtu olemasolevate amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljavahetamine, Iru alevikus laiendatakse peamiselt ühiskanalisatsioonivõrku. Ehitustööd hakkavad toimuma üldjuhul avalikult kasutataval maal ja seni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalust mitteomavatele kinnistutele ehitatakse välja liitumispunktid kuni 1 m kaugusele kinnistu piirist.  Paljude seniste klientide kinnistute liitumispunktid rekonstrueeritakse.

Selleks, et tagada tarbijatele puhas, kõikidele nõuetele vastav joogivesi, on planeeritud paigaldada Loo aleviku olemasolevatesse Lindströmi, Tööstuse ja Saha teel paiknevatesse veepumplatesse veetöötlusseadmed.Osades  Loo alevikku varustavates puurkaevudes on norme ületav raua- ja osaliselt ka mangaanisisaldus. Vee kvaliteedi langust on ajuti põhjustanud ka veetorustike amortiseerumine, mille tõttu on sattunud vette ka torumaterjalist lähtunud sekundaardet rauda.

 

Siinjuures peab siiski selgelt välja ütlema, et päris kõik administratiivselt Loo aleviku ja Iru küla koosseisu kuuluvad kinnistud joogivee ja kanalisatsiooni liitumisvõimalust käesoleva projekti teostamise käigus ei saa, vaid projekti maht ja ulatus on piiratud töödega Tallinna reoveekogumisalasse kuuluval alal. Nimetatud reoveekogumisala piirid on fikseeeritud Keskkonnaministeeriumi poolt. Seega on projekti maht ja piirid selgelt fikseeritud ja selle elluviimine ja jälgimine on puhtalt tehniline küsimus. Kontrolli projekti elluviimise üle teostab eelkõige ÜF rakendusüksusena SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, aga ka teised ametiasutused kuni Euroopa Komisjoni audiitoriteni välja. Projekti rahastusotsuses fikseeritud põhimõtteid ja tingimusi enam lihtsalt poliitilise tahtega mõjutada ja muuta ei ole võimalik. Kokkulepitud eesmärkide ja piiride rikkumine võib viia olukorrani, kus võidakse Euroopa Liidu poolt antud abi osaliselt või täies mahus tagasi küsida. Projekti mahtu piiritleb ka omafinantseerimiseks vajaliku raha tagamise kohustus.

 

Kindlasti ei lõpe Jõelähtme valla asulate veemajanduse arendamine antud projektiga. Edasine arendustegevus on ette nähtud volikogu poolt kinnitamisele kuuluva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas fikseeritud põhimõtteid järgides, milles tuleb ette näha ka vajalike tegevuste finantseerimise allikad.

 

Projekti maksumus

Käesoleva projekti eelarveline kogumaksumus on 59 948 400 krooni (ilma käibemaksuta), millest EL Ühtekuuluvusfond  toetab kuni 43 283 642 krooni. Omafinantseerimise peavad tagama OÜ Loo Vesi ning Jõelähtme vald.

 

Projekti maht

Kokku rekonstrueeritakse ja rajatakse veemajandusprojekti käigus Loo ja Iru asulas üle 10 km nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustikke, paigaldatakse 4 reoveepumplat, rekonstrueeritakse viis puurkaev-pumplat ning kolm II astme pumplat koos nendesse vajalike veetöötlusseadmete paigaldamisega.

Tööde täpsemad mahud selguvad peale uurimis-projekteerimistööde läbiviimist, mida teostab OÜ Akvalius.

 

Projekti elluviimise üldine ajagraafik

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ja rekonstrueerimistööde periood langeb 2010.-2011.aastasse, kui on lõpetatud eelnimetatud projekteerimistööd ning läbi viidud vajalikud hanked ehitustöövõtja ja omanikujärelevalve läbiviija leidmiseks.

 

Selleks, et kaasajastatud veevõrku juhtida juba puhas, kõikidele nõuetele vastav joogivesi, on planeeritud 2009.aastal alustada Loo aleviku Lindströmi, Tööstuse ja Saha teel paiknevatesse veepumplatesse veetöötlusseadmete paigaldamisega. Tööd on planeeritud lõpetada 2010.aasta kevadel.

Kogu projekti elluviimine peab olema lõpetatud 2011. aasta detsembriks.

 

Uurimis-projekteerimistööde läbiviimine, kooskõlastused kinnistuomanikega

Nagu eespool öeldud, viis OÜ Loo Vesi läbi hankemenetluse, mille tulemusel sõlmiti 6.aprillil 2009 leping uurimis-projekteerimistööde läbiviimiseks firmaga OÜ Akvalius (http://www.akvalius.ee/, esindaja Rauno Ränkel).

Projekteerija on töödega alustanud ja kindlasti hakkavad paljud Loo ja Iru elanikud nendega lähiajal ka kokku puutuma. Esimese tööna hakkab toimuma projekti alal ehitus-geodeetiline mõõdistamine, mis võib ulatuda ka õue-aiamaadele. Samuti alustatakse projekteerija esindajate poolt ka kinnistute liitumistingimuste kokkulepete sõlmimisega.

Seega toimuvad tegevused, kus projekteerija esindajad peavad suhtlema kinnistute omanikega.

Kokkulepete sõlmimine toimub projekteerija algatusel ning nende esindajad tulevad üldjuhul kohapeale. Kui kinnistu omanikku ei ole kodus võimalik kätte saada, siis jätavad nad teate, üritavad saada kontakti telefoni teel või saadavad kirja. See töö võtab mitu kuud aega ja seega ei ole esialgu kinnistuomanikel vajadust muretseda, et "tuttavate juures on käidud ja minu juures ei ole – ei tea kas on mind ära unustatud".

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele on õigus kinnistu nimel ühisveevärgiga liitumise osas kokkuleppeid sõlmida kinnistu omanikul või volitatud esindajal. Kinnistu omanikega on projekteerijatel suhtlemisvajadus põhiliselt kahel juhul, millest esimene on seotud kinnistule liitumispunkti rajamisega või rekonstrueerimisega ja teine kinnistut läbiva magistraaltoru ehitamise kokkuleppe sõlmimisega:

1.          Nende kinnistuomanikega, kellel seni puudub ühisveevärgi vee- ja/või kanalisatsiooniühenduse võimalus ja projektiga on selle loomine ette nähtud, määratakse projekteerimise käigus kindlaks ehitatava majaühenduse asukoht. Majaühendus sisaldab veetoru maakraaniga varustatud otsa, kust kinnistu omanik ehitab omal kulul edasi maja ühendustoru ja kanalisatsiooni kontrollkaevu, kuhu kinnistu omanik saab juhtida tema poolt välja ehitatava kinnistu kanalisatsioonitorustiku kaudu oma reovee. Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele peab liitumispunkt asuma avalikul maal, seega väljaspool erakinnistu piire, soovitavalt kuni 1 m kaugusel piirist (kui seda võimaldab kohalik olukord – ei ole puid, hekke, tarasid jne.) Täpse asukoha määravad projekteerijad kinnistu omaniku soove võimalikult palju arvesse võttes. Selleks pöördub projekteerija esindaja liituvate kinnistute omanike poole, et kokku leppida ja vormistada kirjalikult ehitatava liitumispunkti asukoht. Kinnistu omanikul on eelnevalt soovitav üles otsida oma kinnistu katastriplaan ja kinnistu piiripunktide märgid looduses. Vaja on ka selgeks teha, kust kohast on kõige sobilikum kinnistutorustikud majast välja tuua. Oluline on seejuures kanalisatsioonitorustiku sobiv kulgemine, mis sõltub majas olevast või tulevikus väljaehitatava WC asukohast. Veetorustikuga on asukohavalik lihtsam ja see võib olla kanalisatsioonitoru kõrval. Üldjuhul projekteeritakse vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid kõrvuti, kuid siin võib olla ka erandeid.

 

2.          Nende kinnistutega, mida hakkab läbima tänavatorustik ehk magistraaltorustik (üldisemas mõistes ühisveevärk ja/või –kanalisatsioon), tuleb projekteerijal ja omanikul selle paigaldamise ja asukohavaliku kohta kokkulepe sõlmida, mis hiljem tuleb vormistada OÜ Loo Vesi ja kinnistuomaniku vahel notariaalse kasutusõiguse lepinguga. Neid kinnistuid on aga vähe, sest uus magistraaltorustik projekteeritakse eelistatult avalikule maale. Kuid ilmselt tuleb mõnes kohas magistraale paigaldada ka eramaale. Rekonstrueeritavate magistraaltorude iitumispunktid rekonstrueeritakse nii, et klient ei pea oma torustikku üldjuhul ümber ehitama. Siin võib ette tulla erandeid, eriti kohtades, kus rekonstrueerimise käigus ehitatakse seni eramaal asuva või maja läbiva toru asemel uus torustik avalikule maale.

 

 

 

 

Ärge kartke küsida

OÜ Loo Vesi püüab teha omalt poolt kõik, et projekti piirkonna inimesed oleks asjast teadlikud. Samas ei oska me ilmselt siiski kõigile vajalikku informatsiooni avalike kanalite kaudu elanikele kätte toimetada. Kui kellelgi on küsimusi, siis ärge kartke küsida. Me püüame omalt poolt vastata või anda soovituse, kelle käest saab kõige täpsema vastuse. Informatsiooni saab küsida projekteerija esindajalt, kes kinnistu liitumistingimusi

kooskõlastama tuleb.

Igasugust infot projekti kohta, tänavate kohta, kus torustikud tulevad ehitamisele või rekonstrueerimisele ja muud asjakohast infot saab küsida OÜ Loo Vesi töötajatelt, soovitavalt kontorist aadressiga Saha tee 9 F, Loo alevik, telefonidel 608 0705 ja 6080437,e-postiga loovesi@loovesi.ee või ÜF projekti juhilt Ranno Melliselt telefonil 6311238 või e-postiga ranno@ekoekspert.ee.

 

Projekti edenemise kohta edastatakse informatsiooni ka OÜ Loo Vesi kodulehel aadressiga http://www.loovesi.ee/.

 

OÜ Loo Vesi vabandab ette kõikide ettetulevate ebamugavuste pärast ja palub kõikidelt Loo ja Iru elanikelt mõistmist ning koostöövalmidust.

 

 

Ranno Mellis

ÜF projekti juht

 

 

design by tiger.ee