Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Keskkond » Infoleht

Hea Jõelähtme valla elanik

 

Viimasel ajal on palju räägitud jäätmetest, pakenditest, vanapaberist, nende sorteerimisest, korduv- ja  taaskasutamisest, õigesse kohta panemisest ja korraldatud olmejäätmeveost. Sellegipoolest on õhus paljud küsimused: miks on jäätmete eraldi kogumist vaja, mida täpselt sorteerida, kuhu eraldi kogutud jäätmed viia jms.  Loodan, et infomaterjal aitab tuua selgust.

 

Milleks seda kõike vaja on?

 

Tooteid korduvkasutades pikeneb nende eluiga. Andes edasi endale enam mittevajalikud, kuid samas kasutamiskõlblikud asjad, pikeneb nende eluiga. Näiteks on mõnele lapsele kellegi teise vana mänguasi võibolla tema parim mänguasi!

 

Et meie keskkond oleks puhas ja elamiskõlblik nii meile kui ka tulevastele põlvedele. Igast tootest saab kunagi jääde ja jäätmeteks muutunud tooted asendatakse uutega. Enamiku uute toodete tegemisel on võimalik kasutada vanade toodete materjale või neist saadud energiat. Kasutades maksimaalselt vanade toodete materjali (taaskasutamine), võetakse kasutusele vähem uusi loodusressursse ja ka prügilasse jõuab ladestamiseks vähem jäätmeid. Sellise käitumismudeli korral säilib rohkem puutumata looduskeskkonda ning pole vajadust ka järjest uusi prügilaid rajada.  

 

 

Vähendada jäätmetest tekkivat ohtlikkust. Ohtlikud jäätmed võivad reostada õhku, pinnast, pinna- ja põhjavett. Seega tuleb ohtlike jäätmete käitlemisel rakendada karmimaid keskkonnakaitsemeetmeid kui tavajäätmete korral, mistõttu on nad vaja kindlasti eraldi kokku koguda.

 

Metsa alla visatud jäätmed võivad vigastada nii loomi, linde kui ka teisi looduses liikujaid. Klaasikillud on ühtemoodi ohtlikud nii loomadele kui inimestele. Ka terved pudelid võivad saada saatuslikeks väikestele närilistele, kes toitu otsides pudeli sisse satuvad ja enam välja ei pääse. Igasugune kilest materjal võib põhjustada loomade lämbumist (n kui kile jääb looma kaela ümber kinni).

 

Kodus tekkivad jäätmed?

Kodumajapidamises igapäevaselt tekkivatest jäätmetest suur hulk on pakendijäätmed, vanapaber ja biolagunevad jäätmed. Kui neid jäätmeliike eraldi koguda, tekib u 70% vähem segaolmejäätmeid, kui varem. Enamus kodus tekkivatest pakendijäätmetest ja vanapaberist on materjalidena taaskasutatavad. Biolagunevaid jäätmeid võimalusel kompostida, millest saadud mulda saab oma aia tarbeks ära kasutada. Korrusmajadel on soovituslik tellida biolagunevate jäätmete jaoks eraldi konteiner.  

Pakendite ja papi/paberite kogumiseks on pakendiorganisatsioonid (Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Eesti Pakendiringlus) üle valla paigaldanud spetsiaalsed kogumiskastid, mis on tasuta kasutamiseks igaühele. Pakendikonteinerisse viidavat pakendit ei pea pesema. Piisab, kui pakend on tühi ja vajadusel läbi loputatud. Pakendid, mida ei ole võimalik loputamise ega tühjaks kallamise teel puhtaks saada, tuleb visata segaolmejäätmete prügikasti (näiteks hapukoore kilepakend, hambapasta tuub jms).

 

Pakendi ja paberi/papi kogumiskohtade arv on pidevalt täiendamisel, seega saab kogumiskohtade asukohtade kõige täpsema info valla kodulehelt (www.joelahtme.ee→keskkonnateated→jäätmekäitlus), igakuisest Jõelähtme valla ajalehest, vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt või taaskasutusorganisatsioonidelt (www.eto.ee ja www.pakendiringlus.ee).

 

Segaolmejäätmete jaoks peab igal majal olema kogumiskast (kokkuleppel naabritega võib olla ka mitme peale üks ühine), mille tühjendamiseks on sõlmitud leping jäätmevedajaga. Hetkel on võimalik valida kõigi vedajate vahel, aga kui rakendub korraldatud olmejäätmevedu, hakkab kogu vallas vedama üks jäätmevedaja. Kes Jõelähtme vallas vedajaks valitakse, selgub avaliku konkursiga. Selle kohta ilmub eraldi info valla kodulehel ja igakuises Jõelähtme valla ajalehes.

Muude jäätmete äraandmise võimalused Jõelähtme vallas on ära toodud viimasel leheküljel olevas tabelis.

 

Aita ka Sina Jõelähtme valla kaunil loodusel säilida! 

 

Hoolivat suhtumist ümbritsevasse soovides,

 

Liis Truubon

Keskkonna vanemspetsialist, Keskkonnaosakond, Jõelähtme Vallavalitsus

605 4861 / 53 007 351 / liis@joelahtme.ee

  

Milliseid jäätmeid eraldi koguda ja kuhu panna?

 

Esimene samm on maksimaalselt vältida jäätmete teket.

Järgmisteks sammudeks on tekkinud jäätmeid sorteerida ning viia need selleks ettenähtud kohtadesse.

 

Tagatisrahaga pakend – viia tagatisrahaga pakendi tagasivõtu kohta (pood, taarapunkt). Taaskasutatakse.

 

Pakend – viia pakendijäätmete konteinerisse (klaas-, metall-, plastpakend ja joogikartong kokku ühte konteinerisse). Taaskasutatakse.

 

Paber- ja pappjäätmed (k.a paber/papppakend) – viia paber-ja pappjäätmete konteinerisse. Taaskasutatakse.

 

Ohtlikud jäätmed (jäätmed, mis võivad põhjustada kahju keskkonnale ja tervisele): akud, patareid, vedelad värvi-, laki-, lahusti- ja õlijäätmed, elavhõbedat sisaldavad päevavalguslambid ja termomeetrid, aegunud ravimid, kemikaalid, tulekustutid, taimekaitsevahendid, printeri tahmakassetid, liimid, ohtlike ainete pakendid ja muu selline … . Viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Rakendatakse karmimaid käitlusnorme. 

 

Biolagunevad jäätmed – eramajadel kompostida oma aias, alevike korrusmajadel tellida eraldi biolagunevate jäätmete konteiner. Kompostitakse.

 

Elektroonikajäätmed - viia poodi (seade ei tohi olla rüüstatud), kust kavatsetakse osta uus samalaadne toode. Kui ei ole kavatsust uut toodet osta, viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Taaskasutatakse.

 

Vanad rehvid – viia rehvitöökotta, kust kavatsetakse osta uus toode. Kui ei ole kavatsust uut toodet osta, viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Taaskasutatakse.

 

Ehitusjäätmed (remondi või ehituse käigus tekkinud) – tellida jäätmevedajalt eraldi konteiner või viia ise ehitusjäätmete kogumispunkti. Osaliselt taaskasutatakse, osaliselt ladestatakse.

 

Vanad riided, jalanõud – kui on veel kasutuskõlblikud, viia kogumispunkti, kust suunatakse korduv kasutusse. Kui ei ole kasutuskõlblikud, panna segaolmejäätmete konteinerisse.

Korduvkasutatakse, segaolmejäätmete kasti pannes ladestatakse prügilasse.

 

Vana mööbel jms – kui on veel kasutuskõlblikud, viia kogumispunkti, kust suunatakse korduvkasutusse. Kui ei ole kasutuskõlblikud, tellida eraldi äravedu või viia ise prügilasse. Korduvkasutatakse, taaskasutatakse, ladestatakse prügilasse.

 

Vanametall (autoromud jms) – viia vanametalli kokkuostmispunkti. Taaskasutatakse.

 

Segaolmejäätmed (määrdunud papp, paber, foolium, ehituspaber, kasutatud pabernõud ja papptopsid, kasvuhoonekile, plastist ja kummist tooted, vahtplast, kodukeemia pakendid, hambapastatuub, mähkmed, hügieenisidemed, akna,- leht- ja peegelklaas, toiduga määrdunud ja pooleldi täitunud pakendid, vorstikile, katkised mänguasjad, vaasid, jms) – panna iga maja juures olevasse kogumiskonteinerisse (kokkuleppel võib olla ka naabritega mitme peale). Ladestatakse prügilas!

 

Palume kõigil maksimaalselt korduv- ja taaskasutamiseks sobivad jäätmed ülejäänud jäätmetest koguda eraldi ning viia selleks ettenähtud kohtadesse.

Mida rohkem erinevaid jäätmeid eraldi kogutakse, seda enam saab materjali suunata korduv- ja taaskasutusse ning selle võrra vähem ladestatakse Tallinna Prügilasse.

 

NB!! Kindlasti jälgida, et ohtlikud jäätmed ei satuks segamini teiste jäätmetega.

NB! 1 tonni vanapaberi taaskasutamine säästab 16 puud!!!

 

Mõned märksõnad:

metsaalused ja teeääred ei ole õiged kohad, kuhu oma jäätmeid viia;

segaolmejäätmete jaoks peab iga maja juures olema oma kogumiskonteiner (kokkuleppel võib olla ka

    naabritega mitme peale);

kodu ahjus / pliidi all / kaminas võib põletada ainult paberit ja immutamata puitu;

liigiti kogutud jäätmete kogumispunktidesse viia ainult selleks ettenähtud jäätmed;

pakend ja paber peab olema kogumiskonteinerisse pannes tühi, puhas ja kokkupressitud;

täitunud jäätmekonteineri kõrvale oma jäätmeid mitte panna;

prügilasse ei tohi ladestada ohtlikke jäätmeid, aia- ja pargijäätmeid, puhast paberit ja pakendit;

praktiliselt võimatu on, et jäätmeid üldse ei teki.

Pakendijäätmete kogumiskasti sobivad tühjad, puhtad ja kokkupressitud pakendid (klaas-, plast-, metallpakend ja joogikartong asetatakse ühte kogumiskasti):

 

Jogurti- ja võitopsid

Õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid

Kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, nt šampoonipudelid

Plastnõud ja –karbid, muud plastpakendid

Kilekotid ja pakkekile

 

Värvitud ja värvilised klaasist pudelid, (v.a. tagatisraha süsteemi kuuluvad pudelid)

Värvitud ja värvilised klaaspurgid

 

Toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning korgid

Konservpakendid, nt konservikarbid

Muud metallpakendid (v.a. tagatisraha süsteemi kuuluvad pakendid)

Kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid

 

Pakendijäätmete kogumiskasti ei sobi (sellest loetelust lähevad kõik, v.a ohtlikud jäätmed, segaolmekonteinerisse, mis on igal kinnistul enda oma (kokkuleppel naabritega võib olla mitme peale):

 

Plastist mänguasjad, kummist tooted

Kodukeemia pakendid

Hügieenisidemed, ühekordsed mähkmed jms

Akna- ja lehtklaas ning peegelklaas

Valgustuspirnid

Ohtlike ainete pakendid, nt liimi-, värvi- ja lahustipakendid

Aerosoolpakendid, nt õhupuhasti või juukselaki pakendid

Toiduga määrdunud ja pooleldi täidetud igasugused (k.a kartong) pakendid

 

NB! Enne pakendit pakendikonteinerisse panemist veendu, et pakendid oleksid TÜHJAD, vajadusel PUHTAKS loputatud ja KOKKUPRESSITUD!!

 

Pannes pakendikonteinerisse muid jäätmeid, võib see rikkuda kogu konteineri sisu, mistõttu ei saa eraldi kogutud pakendeid maksimaalselt kasutada taaskasutamiseks ja tuleb ikkagi ladestada prügilasse.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paberi ja papi kogumiskasti sobivad:

 

Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid

Töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber

Ümbrikud, ilma kaaneta raamatud

Pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberkotid jm tühjad ja puhtad paberpakendid

 

Paberi ja papi kogumiskasti ei sobi (kõik, v.a ohtlikud jäätmed, lähevad segaolmekonteinerisse, mis on igal majal enda oma (kokkuleppel naabritega võib olla mitme peale):

 

Määrdunud või vettinud papp ja paber

Papp ja paber, mis sisaldab muud materjali

Majapidamispaber

Kile, kopeerpaber

Kasutatud pabernõud ja papptopsid

Ehituspaber, vahtplast

Kartongist joogipakendid

 

NB! Enne paberit/pappi paberi/papi kogumiskonteinerisse panemist veendu, et paber/papp oleks KUIV ja PUHAS ning pappkastid KOKKUPRESSITUD!!

 

Pannes paberi/papi kogumiskonteinerisse muid jäätmeid, võib see rikkuda kogu konteineri sisu, mistõttu ei saa eraldi kogutud paberit/pappi maksimaalselt kasutada taaskasutamiseks ja tuleb ikkagi ladestada prügilasse.

 

Täpsemat infot pakendite kogumise kohta saate MTÜlt Eesti Taaskasutusorganisatsioon (www.eto.ee, eto@eto.ee,     640 32 40) või MTÜlt Eesti Pakendiringlus (www.pakendiringlus.ee, info@pakendiringlus.ee, 633 9240).

 

Kuhu viia kasutuskõlblikud vanad riided, mööbel jms, ohtlikud jäätmed, aia-ja pargijäätmed, ehitusjäätmed, vanad rehvid, koduelektroonika, loomsed jäätmed, andmeid sisaldavad dokumendid ja arvutid???

 

KASUTUSKÕLBLIKUD LASTERIIDED, -JALANÕUD, MÄNGUASJAD JA LASTERAAMATUD

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Jõelähtme Lastekaitse Selts, Loo alevik, Jõelähtme vald

Kokkuleppel

Rozeta Meos               52 844 83

rozeta.meos@mail.ee

 -

NB!!!  Samas jagatakse tasuta kõigile soovijatele kogutud lasteriideid,- jalanõusid, - raamatuid ja mänguasju

 

KASUTUSKÕLBLIKUD riided, jalanõud, mööbel, koduelektroonika, mänguasjad, raamatud jms

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Uuskasutuskeskus, Paide tn 7, Tallinn

Kokkuleppel

 655 6607;              53 448 434

info@uuskasutus.ee

www.uuskasutus.ee

 

OHTLIKUD JÄÄTMED (NB!!!!! Ainult elanikelt)

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Koogi pood, Koogi küla, Jõelähtme vald

E-P 9:00-20:00

53 007 351 (info)

liis@joelahtme.ee

 -

Tallinna Prügila, ohtlike jäätmete kogumispunkt

E-R 6:00-22:00;      LP 8:00-18:00

 609 6029

prugila@cleanaway.ee

www.landfill.ee

Ülevallaline ohtlike jäätmete kogumisring

Kevadel

 605 4861

liis@joelahtme.ee

www.joelahtme.ee

 

KODUELEKTROONIKA

 

 

 

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Tallinna Prügila, koduelektroonika kogumispunkt

E-R 6:00-22:00;          LP 8:00-18:00

 609 6029

prugila@cleanaway.ee

www.landfill.ee

Ülevallaline koduelektroonika kogumisring

Kevadel

 605 4861

liis@joelahtme.ee

www.joelahtme.ee

 

VANAD REHVID

 

 

 

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Tallinna Prügila, MTÜ Rehviliit kogumispunkt

E-R 6:00-22:00;          LP 8:00-18:00

633 9246; 56236697 (Rehviliit)                  609 6029 (prügila)

info@rehviliit.ee prugila@cleanaway.ee

www.rehviliit.ee www.landfill.ee

Ülevallaline vanade rehvide kogumisring

Kevadel

 605 4861

liis@joelahtme.ee

www.joelahtme.ee

 

EHITUSJÄÄTMED

 

 

 

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

OÜ Slops, Maleva 4, Tallinn

E-R 7:00-19:00;          L 7:00-17:00; P kinni

 666 3065

slops@slops.ee

www.slops.ee

Tallinna Prügila, Rebala küla, Jõelähtme vald

E-R 6:00-22:00;          LP 8:00-18:00

609 6029

prugila@cleanaway.ee

www.landfill.ee

ATI Grupp OÜ, Peterburi tee 94, Tallinn

E-R 8:00-19:00;          L 8:00-16:00

622 4255

       atigrupp@atigrupp.ee

www.atigrupp.ee

 

AIA- JA PARGIJÄÄTMED

 

 

 

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Tallinna Prügila, kompostimisväljak

E-R 6:00-22:00;          LP 8:00-18:00

  609 6029

prugila@cleanaway.ee

www.landfill.ee

Eesti Jäätmeringlus, Jõelähtme küla

Kokkuleppel

 55 26 439; 644 0052

info@compost.ee

www.e-compost.ee

 

LOOMSED JÄÄTMED

 

 

 

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Loomsete Jäätmete Käitlemise AS, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa

Kokkuleppel

 32 78 333 (kontor)

info@ljk.ee

www.ljk.ee

 

DOKUMENTIDE HÄVITAMINE (nii paber- kui elektroonilisel kujul)

 

 

Asukoht

Millal viia

Kontakttelefon

Kontakt e-post

Kodulehekülg

Infokaitsesüsteemide OÜ, Vana-Narva mnt 26, Maardu

Kokkuleppel

 655 6142

info@infokaitse.ee

www.infokaitse.ee

 

NB!!!! Pane see juhis knopkaga seina peale, et oleks alati võimalik vaadata!

Kui juhendit enam ei kasuta, siis viska vanapaberi konteinerisse!

design by tiger.ee